Biobränsleproduktion från GROT- och stubbskörd i livscykelperspektiv

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet Biobränsleproduktion från GROT-  och stubbskörd i livscykelperspektiv startade i januari 2008.

Den ökande medvetenheten om fossila energikällors påverkan på klimatet har aktualiserat frågan om att öka användningen av förnybara energikällor. I Sverige är användningen redan betydande. Det finns emellertid fortfarande outnyttjad biomassa i form av både grot (grenar och toppar) samt stubbar som under den senaste tiden rönt ett allt större intresse som energiråvara. 

Syftet med projektet är att jämföra stubbar och GROT (grenar och toppar) från slutavverkning i ett systemperspektiv för att öka kunskapen om systemets miljöpåverkan, resursanvändning samt energi- och kolbalans. För att få en rättvis bild av biobränslens påverkan på klimatet kommer både biogentkol (markens kol) samt fossiltkol från användning av fossila bränslen att ingå i analysen av biobränsleflis från stubbar och GROT.  

Studien utförs genom att systemets resursanvändning och emissioner sammanställs och analyseras, från och med produktion av insatsvaror till stubb- och grotuttag till och med sönderdelning (flisning) av biomassan. Den metod som används är livscykelanalys, LCA. Studien ska beskriva dagens GROT-produktion ur ett miljö- och resursperspektiv.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och SLU. Det är en del av SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap gemensamma forskningsprogram: Stubbskörd och miljöeffekter. 

Projektet genomförs i samarbete med Skogforsk.

Läs mer här:

Publikationer (t.o.m. 2010):


Kontaktinformation