Askinblandning i biogasrötrest

Senast ändrad: 05 november 2021

Vid förbränning av biologiska material som halm och spannmål bildas aska. Den innehåller både växtnäringsämnen (som fosfor och kalium) och mikonäringsämnen (som koppar och zink), vilka växterna behöver i rätt mängder. Samtidigt innehåller det lite tungmetaller. Det är därför intressant att kunna använda som gödning.

Biogasanläggningar blir allt vanligare i Sverige. De producerar betydande mängder rötrest, ett flytande gödselmedel med högt kväveinnehåll, jämförbart med det i svinflytgödsel, men med lägre fosfor- och kaliuminnehåll. Rötrest av god kvalitet kan idag spridas på åkermark.

Arbetets syfte var att studera teknik och system för inblandning och spridning av aska i flytande rötrest. För att kunna göra detta studerades i laboratorieskala några askors fysikaliska egenskaper, alkaliska egenskaper och löslighet i vatten, samt den buffrande förmågan hos några rötrester.

Inverkan på pH och ammoniakavgång studerades för ask-rötrestblandningar. I pilotskala studerades också hur väl aska blandas med rötrest och dosering av aska testades med ett cellhjul för flytgödsel. Vi studerade tre typer av askor (från havre, halm och träpellets) och två rötrester.

Publikationer:

Bernesson S., Olsson, J., Rodhe, L., Salomon, E., Hansson, P.-A. 2008. Inblandning av aska från biobränslen i flytande biogasrötrest. Admixture of biofuel ash into liquid biogas digestate. SLU, Institutionen för energi och teknik, Rapport 002, Uppsala.

Fakta:

Pågick

2006-2008

Finansierades av

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)