Kostnader, tillgångar och kvalitet hos bränslehalm - Inverkan av lokala variationer i väderlek och geografi samt val av hanteringssystem

Senast ändrad: 05 november 2021

Potentialen för att använda halm som bränsle är 4-7 TWh per år i Sverige, medan den faktiska användningen endast ligger runt 0,3 TWh per år. Viktiga hinder för en ökad användning av bränslehalm är osäkerheten kring tillgången på halm mellan olika år samt även årliga variationer i bränslekvalitet.

Dessutom är halm ett skrymmande bränsle, vilket innebär att det är dyrt att transportera och lagra och att logistikkostnaderna därmed blir höga. I detta projekt ska en dynamisk simuleringsmodell tas fram där man kan analysera dessa aspekter för specifika orter.

Väderdata, markdata, geografiska data m m, används som indata till modellen, som sedan beräknar kostnader och olika mått på leveranssäkerhet och bränslekvalitet för olika hanteringssystem. Modellen kommer bl a att tillämpas på några mindre värmeanläggningar (1-2 MW).


Kontaktinformation