Kan kraftvärmeteknik vara lönsam för små farmarenergianläggningar?

Senast ändrad: 05 november 2021

Syfte med studien

Elpriset i Sverige har stigit kraftigt under de senaste tio åren, och ny teknik för samtidig produktion av el och värme från biobränslen har utvecklats. Finns det nu kraftvärmeteknik som kan vara lönsam vid investering i närvärmeanläggningar?

Metod

I projektet gjordes en sammanställning av tillgänglig teknik för olika bränslen och olika storlek på anläggningar i intervallet 30-1500 kWel. En datormodell togs fram för att kunna göra tekniska simuleringar och lönsamhetsberäkningar. I tre fallstudier analyserades vilken teknik som skulle var tillämplig och beräkningar gjordes av vad som skulle krävas för att få en lönsam kraftvärmeinvestering.

Resultat

För närvärmeanläggningar som drivs med skogsbränsle finns numera kraftvärmeteknik som kan vara lönsam i vissa fall, och där är det värt att göra noggranna kalkyler inför en investering. Aktuell teknik är ORC-teknik och en nyutvecklad förgasningsteknik där den första anläggningen byggs i Sverige i år.

Även för mindre anläggningar, t.ex. på en större gård, finns teknik för kraftvärme från skogsbränsle som fungerar och möjligen kan vara lönsam i storleksordningen 30-100 kWel. De tekniska lösningarna i den skalan är förgasning och förbränning i gasmotor eller externeldad mikroturbin.

Förutsättningarna för lönsamhet är störst när det finns ett värmebehov under hela året. Resultaten förutsätter också att elpriserna ligger kvar på samma höga nivå som de senaste åren, eller fortsätter att öka. Dessutom förutsätts att producenten får elcertifikat. En stor osäkerhet i beräkningarna är investeringskostnaden. Om priserna sjunker när tekniken mognar så finns förutsättningar för framtida lönsamhet.

I de tre fallstudier som gjordes var ingen anläggning lönsam med dagens mest sannolika kostnader och intäkter. Men resultaten av en känslighetsanalys med lätt optimistiska värden på investeringskostnad, livslängd och bränslepris, visade att kraftvärmeproduktion skulle vara lönsam med dagens elpris i två av fallen.

Det finns i dagsläget ingen kommersiell kraftvärmeteknik för mer komplicerade fasta bränslen såsom halm. För biogasens lönsamhet är kostnaden för substrat och gödselvärdet hos rötresten av stor betydelse.

Det svenska regelverket för elproduktion är ännu inte anpassat för små elproducenter, men regelförändringar planeras. Det är idag stora lokala skillnader i kostnader för anslutning av småskalig elproduktion.

Slutsats och råd

Det sker mycket forskning och utveckling inom småskalig kraftvärme, både i Sverige och internationellt. Det finns inte en perfekt lösning som är driftssäker och billig, men det dyker upp nya lösningar som är tillämpliga i olika fall. Det finns all anledning för lantbruksnäringen att följa utvecklingen i Norden och Europa framöver, så att kunskap om det aktuella teknikläget finns tillgänglig.

Den som står inför en investering i en värmeanläggning kan i bästa fall tjäna mer på att investera i kraftvärmeteknik redan idag, och förutsättningarna förväntas bli bättre framöver. 


Kontaktinformation