Processintern metanrikning

Senast ändrad: 05 november 2021

Processintern metananrikning är en metod för att uppgradera biogas som har potentialen att vara kostnadseffektivare än de tekniker som för närvarande finns kommersiellt tillgängliga.

Principen innebär att slam från rötkammaren cirkuleras genom en desorptionskolonn och tillbaka igen. Desorptionen av koldioxid åstadkoms genom att luft bubblas genom kolonnen och är baserad på en högre löslighet för koldioxid än metan.

Tekniken har utvecklats genom ett flertal projekt:

  • Under 2010-2011 gjordes modelleringar och simuleringar för att undersöka förutsättningar för att med processintern metananrikning kunna uppgradera biogas från rötning av avloppsslam till drivmedelskvalitet
  • Under 2014 görs försök i pilotskala vid Lövsta biogasanläggning inom projektet SE Biomethane som finansieras av Energimyndigheten via EN ERA-NET Bioenergy