Odling av energigräs på marginell jordbruksmark, kostnader och miljöpåverkan

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet startade 2011 och pågår till och med 2013.

Projektet syftar till att beräkna kostnader för att odla energigräs på marginalmarker, där odling av grödor till livsmedel har sämre lönsamhet, t.ex. på vändtegar, små åkrar och på fält med sämre jordart. På dessa marker, som omfattar flera hundra tusen hektar jordbruksmark, skulle gräset kunna användas som fastbränsle eller som råvara för produktion av biogas.

En fall-studie görs på Låttra Gård i Sörmland där rörflen odlas och briketteras redan idag. Inverkan på lantbruksföretagens lönsamhet beräknas med tanke på att ta fram råd till lantbruksnäringen vid odling av energigräs för fastbränsle. Några olika avkastningsnivåer på grödor till livsmedel och energigräs kommer att studeras. Vid odling på vändtegar kommer minskad livsmedelsproduktion ställas mot enklare brukning och intäkter från energigräs till energi. Dessutom studeras miljöpåverkan såsom energiåtgång och ökade/minskade utsläpp av växthusgaser.

Inom projektet beräknas kostnader och intäkter för odling av energigräs på marginell jordbruksmark, såsom vändtegar, små fält och fält med mindre bördig jord, där odling till livsmedel har svag lönsamhet. Dessa kostnader och intäkter kopplas sedan samman med ekonomin för några typ-lantbruksföretag inom några regioner där sådan odling kan bli aktuell.

Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

Från institutionen medverkar Daniel Nilsson och Sven Bernesson.

Externa samarbetspartners är Håkan Rosenqvist, Billeberga.


Kontaktinformation