Högkvalitetsvall till mjölkkor och lågkvalitetsvall till biogas

Senast ändrad: 05 november 2021

Genom att ersätta fossilbränslen med el och värme från gårdsbiogas, kan samarbetande mjölk och spannmålsgårdar vända från att vara energikonsumenter till att bli energiproducenter.

Att använda vall med hög kvalitet är en möjlighet att minska behovet av kraftfoder, vilket är angeläget för att minska miljöbelastningen från foderproduktionen. För att få ut ett vallfoder av tillräckligt hög kvalitet är en möjlighet att bara använda vallens förstaskörd, som vanligtvis har högre kvalitet än återväxten.

Det skulle då bli återväxt-vall över. Ett sätt att lösa problemet skulle vara att utnyttja återväxten till biogasproduktion istället, eftersom biogasrötning inte kräver samma höga kvalitet på råvaran. Vallen får därmed två funktioner, dels att producera högkvalitativt foder och dels att producera biogasråvara. 

Vår hypotes är att mjölkgårdar som inför denna vallodlings- och avsättningsstrategi får lägre miljöbelastning än tidigare, och att de lägre kostnaderna för kraftfoder, handelsgödsel, eldningsolja och el balanserar de högre kostnaderna för vallproduktion och biogasinvestering. Studien exemplifierar hur livsmedels- och bioenergiproduktion kan samverka snarare än att konkurrera.