Vad är ett hållbart lantbruk?

Senast ändrad: 02 november 2021

Beskrivning

Med fokus på Sverige, syftade detta projekt till att studera olika strategier för att mäta, uppmärksamma och hantera hållbarhet inom jordbruket och resten av livsmedelskedjan. Inom projektet kom vi analysera underliggande antaganden och maktrelationer som påverkar utformningen och implementerandet av de olika verktyg och ramverk som finns för att utveckla ett hållbart jordbruk. Frågor som styrde projektet är: Vilka synsätt, metoder och verktyg används för att diskutera och utvärdera hållbarhet inom lantbruket? Vem har utvecklat dem och vem använder dem, och hur? Vad kan utvecklas vidare och vad saknas? 

Huvudsyftet med detta forskningsprojekt var att belysa och problematisera hållbarhetsfrågorna i svenskt lantbruk. Vidare ville vi sätta hållbarhetsfrågorna i svenskt lantbruk i relation till lantbrukets plats i livsmedelskedjan. Vi ville också undersöka hur de ramverk för att utvärdera hållbarhet i lantbruket som har utvecklats under de senaste åren kan användas.

Vi tror att vår forskning kan leda till en ökad förståelse för hållbarhetsfrågorna i svenskt jordbruk, och i vilken utsträckning jordbruket, i relation till andra delar i livsmedelskedjan, är den sektor där huvudansvaret ligger för att genomföra förändringar. 

Finansiering

Framtidens lantbruk, SLU

Projektledare

Elin Röös

Period

Pågick under jan 2015-maj 2017


Kontaktinformation