Kostvalets betydelse för matens miljöpåverkan – en metod för att utvärdera olika kostvanor ur både miljö- och hälsoperspektiv

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Kostvalets betydelse för matens miljöpåverkan – en metod för att utvärdera olika kostvanor ur både miljö- och hälsoperspektiv" pågår under 2012.

Våra livsmedelsval påverkar både miljön och vår hälsa. Livscykelanalys är en etablerad metod för att bedöma miljöpåverkan av produkter och flertalet livsmedel har analyserat med denna metod. Oftast beskriver dessa studier miljöpåverkan per kilogram livsmedel. I vår dagliga kost ingår dessa livsmedelsprodukter i en helhet som ska bör vara varierad och uppfylla så väl närings- och energibehov som sociala och kulturella behov.

Livsmedlens miljöpåverkan och livsmedlens hälsoeffekter har hittills oftast behandlats som skilda områden, både av myndigheter och forskare. Men vad vi rekommenderas att äta ur nutritionssynpunkt får konsekvenser för miljön som många gånger inte beaktas i det sammanhanget. Både matens miljöeffekter och hälsoeffekter har på senare år fått ett ökat intresse såväl politiskt, kommersiellt, vetenskapligt som i allmänhetens medvetande. Det är därför intressant att studera hur kostvanor kan optimeras utifrån både nutritions- och miljöperspektiv.

Denna studie syftar till att utveckla en metod för att kunna utföra en sammanvägd bedömning av miljö- och hälsoaspekter för hela kostvanor utifrån ett livscykelperspektiv.

Målet är att jämföra aktuella och relevanta kostvanor, samt att se om det går att minska miljöpåverkan från de olika kostvanorna och samtidigt förbättra hälsoprofilen hos dieterna.

Kostvanor som ingår i studien:

  • Svenska näringsrekommendationer (SNÖ)
  • Riksmaten som är en kostvaneundersökning som genomförs av Livsmedelsverket
  • LCHF kost

Projektet finansieras av SLUMat.

Från institutionen medverkar Cecilia Sundberg, Elin Röös och Hanna Karlsson.

Projektet är tvärvetenskapligt och ett samarbete mellan institutionen för energi och teknik och institutionen för livsmedelsvetenskap, båda vid SLU Ultuna. 


Kontaktinformation