Pelletering och brikettering av jordbruksråvaror – en systemstudie

Senast ändrad: 05 november 2021

Förädlade biobränslen, såsom pellets och briketter, har haft en mycket stark utveckling i Sverige under de senaste decennierna, främst som ersättning för fossila bränslen i större pannor, t ex i kolpulverpannor.

Under senare år har även villa- och närvärmemarknaderna ökat mycket starkt beroende på konvertering från eldningsolja. Det ökade intresset för att elda med pellets och briketter har lett till att det börjat bli brist på de traditionella råvarorna sågspån och kutterspån.

Det har därför blivit intressant att använda olika jordbruksprodukter som råvaror. Exempel på sådana råvaror är odlade energigrödor (salix, rörflen, hampa), och rest- och biprodukter från jordbruket (halm, spannmålsavrens, rapsmjöl, drank).

Syfte

Syftet med denna studie var:

  • att beskriva typiska system som används idag för produktion av pellets och briketter,
  • att undersöka möjligheterna att använda energigrödor (salix, rörflen, hampa) och olika rest- och biprodukter från jordbruksprodukternas vidareförädling (halm, avrens, rapskaka/rapsmjöl, drank) som råvaror,
  • att undersöka tidigare erfarenheter från pelletering och brikettering av dessa råvaror,
  • att översiktligt identifiera eventuella förbränningsproblem som kan uppkomma, och
  • att ge förslag på tänkbara produktionssystem i ett 5-årsperspektiv och beräkna kostnaderna och energiåtgången för dessa system. Dessa framtidsscenarier innefattar såväl storskaliga anläggningar som ”miniskaliga” med stationär och mobil utrustning.