Processintern metananrikning (2010-2011)

Senast ändrad: 05 november 2021

Det övergripande målet var att undersöka förutsättningar för att med processintern metananrikning kunna uppgradera biogas från rötning av avloppsslam till drivmedelskvalitet.

Syftet med detta projekt var att bestämma och förklara slammets förmåga att buffra mot den pH-ökning som följer av desorptionen av koldioxid. Tidigare resultat uppvisar en diskrepans mellan titrerad buffertkapacitet och den kemiska sammansättningen av slammet.bestämma halten av löst metan i slammet.

Tidigare försök indikerar att slammet kan vara övermättat med metanintegrera en modell av rötkammaren med en modell av desorptionskolonnen i avsikt att skapa ett verktyg för analys av hela processenmed hjälp av modellen simulera processintern metananrikning i avsikt att analysera hur en desorptionskolonn skall dimensioneras och drivas för en fullskalig process.

Vid uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet måste koldioxid avlägsnas för att reducera volym och öka energitätheten. De kommersiella tekniker som används är dock kostsamma, speciellt vid låga gasflöden. En alternativ och potentiell kostnadseffektivare teknik för uppgradering är processintern metananrikning. Principen innebär att slam från rötkammaren cirkuleras genom en desorptionskolonn och tillbaka igen. Desorptionen av koldioxid åstadkoms genom att luft bubblas genom kolonnen och är baserad på en högre löslighet för koldioxid än metan.

Pågick 2010-2011.

 

Fakta:

Finansierades av:

Forskningsstiftelsen - Göteborg Energi AB

Samarbetspartners:

Institutionen för kemiteknik, KTH (Projektledare)

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik