Uppgradering av biogas med bottenaska från trädbränslen

Senast ändrad: 05 november 2021

Projektet "Uppgradering av biogas med bottenaska från trädbränslen" startade 2011 och pågick till och med 2012.

Projektets syftade till att i laboratorieskala undersöka fastläggning av biogasens koldioxid med bottenaska från förbränning av trädbränslen och Salix för att nå fordonskvalitet (97 procent metanhalt) och att utifrån resultaten föreslå utformning av system för uppgradering av biogas med bottenaska.

Det övergripande målet var att möjliggöra kostnadseffektiv uppgradering av biogas till fordonskvalitet vid anläggningar med låga gasflöden, till exempel gårdsanläggningar. Det specifika målet är att ta fram grundläggande data som kan visa på förutsättningar och begränsningar med konceptet.

För närvarande är kraftvärmeproduktion mest ekonomiskt intressant vid gårdsbaserad biogasproduktion. Uppgradering till fordonskvalitet kan ge ett ökat värde på gasen, men kostnaderna är i dagsläget för höga. Biobränsleaska har egenskaper som lämpar sig för fastläggning av koldioxid och därmed skulle en restprodukt med lågt värde som finns i stora mängder ha potential att användas för uppgradering av biogas även vid låga gasflöden.

Publikationer:

Projektet finansierades av SLF.

Från institutionen medverkade Åke Nordberg.

Extern samarbetspartner var JTI


Kontaktinformation