Kostnadseffektiva system för skörd av slybränslen

Senast ändrad: 05 november 2021
Bild på Sly

Det svenska landskapet håller på att växa igen med sly. Studier har visat att man kan ta ut 6-7 TWh sly per år, vilket är nästan lika mycket som fjärrvärmeanvändningen i Stockholm. De största slypotentialerna finns längs mindre vägar, i ängs- och betesmarker, på igenväxande åkermark, i kraftledningsgator, längs åkerkanter, längs järnvägar, m.m.

Slybränslen har ett mycket högt energiutbyte då man varken behöver gödsla eller använda några maskiner för att ”sköta om” den. Slyet bara växer där, utan någon speciell skötsel. Skörd av sly har en gynnsam inverkan på den biologiska mångfalden, då många hotade arter kräver öppna ytor för att kunna trivas. Dessutom gynnar slyskörd entreprenörskap och sysselsättning på landsbygden. En stor nackdel är att skörden är dyr, eftersom skördevolymerna per ytenhet är låga.

Syftet med detta projekt är att ta fram ett beslutsunderlag för entreprenörer, lantbrukare, bränsleleverantörer, m.fl. för lönsam produktion av bränsleflis från sly. Projektet genomförs i tre steg, där en beståndsgenerator konstrueras som kan användas för att ta fram godtyckliga slybestånd. Därefter tas en dynamisk simuleringsmodell fram, som används för att simulera maskinernas arbete med skörd och insamling av slyet.

Slutligen utvecklas ett kalkylverktyg som kan användas för att beräkna kostnader, tidsåtgång m.m. med hjälp av de data som simuleringsmodellen ger. Kalkylverktyget kommer att bli allmänt tillgängligt så att man kan beräkna kostnaderna för verkliga fall utifrån ett antal typbestånd (som har simulerats med hjälp av simuleringsmodellen).   

Fakta:

Projektet genomförs i samarbete med Skogforsk och pågår från år 2018 till år 2020. Det finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning.