Utvärdering av alternativ för uthållig sanitet – fallstudie i Kumasi, Ghana

Senast ändrad: 02 november 2021

Många miljoner människor i världens växande städer saknar tillgång till toaletter, och det är svårt att finna uthålliga lösningar på detta problem.

Projektet syftar till att utvärdera uthålligheten hos olika system för att hantera latrin/toalettavlopp i en storstad i Västafrika. Några scenarier för framtida utbyggnad kommer att beskrivas och miljöeffekterna av de olika systemen kommer att utvärderas utifrån ett livscykelperspektiv.

Miljöeffekter som studeras är bland annat utsläpp av övergödande ämnen till vatten, behov av energi och rent vatten for att driva systemen, och möjlighet att återvinna näring i jordbruket.

I samarbete med CGIAR-instiutet IWMI i Ghana kommer miljöutvärderingen att länkas med en ekonomisk och en institutionell utvärdering av de föreslagna systemen. Därigenom möjliggörs en integrerad hållbarhetsutvärdering.

Projektledare: Cecilia Sundberg

Pågick 2008– 2009

Finansiär: Finansiär: Formas, Sida/SAREC 


Kontaktinformation