Balanskraft från biobränslen

Senast ändrad: 02 november 2021

Projektet pågick under 2013.

Projektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning el från biobränslen kan bidra med balanskraft i det svenska elsystemet. Projektet baseras i huvudsak på litteraturstudier.

Andelen el från förnybara källor såsom vind och sol ökar nu mycket snabbt i många länder, och så även i Sverige. Produktionen av el från vindkraftverk och solceller kan dock variera kraftigt, t.ex. beroende på väderlek (vindhastighet, molnighet) och tid på dygnet (natt eller dag). Eftersom el måste produceras/tillföras till elnätet i samma stund som den förbrukas, ställer dessa nya intermittenta kraftkällor krav på tillräckligt med balanskraft i elsystemen.

Projektet finansierades av STandUP for Energy.