Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet

Senast ändrad: 26 juli 2021

Vid produktion av livsmedel används idag mycket fossila bränslen och livsmedelsproduktionen leder också till många negativa konsekvenser för miljön, t.ex. klimatförändring, övergödning och förlust av biologisk mångfald.

Period

Jan 2017- dec 2020

Beskrivning

Vid produktion av livsmedel används idag mycket fossila bränslen och livsmedelsproduktionen leder också till många negativa konsekvenser för miljön, t.ex. klimatförändring, övergödning och förlust av biologisk mångfald. Mycket av de grödor som skulle kunna konsumeras av oss människor direkt, t.ex. spannmål och baljväxter (bönor, ärtor och linser), används idag som djurfoder. Det innebär en stor energiförlust eftersom stor del av energin går förlorad när djuret håller sig varmt, rör sig etc. och en del hamnar i ben, hudar och gödsel.

Vi använder alltså idag denna biomassa ineffektivt och det är viktigt att övergå till en kost som innehåller mer växter och mindre animaliska produkter. För att det ska vara möjligt behövs mer attraktiva och hälsosamma växtbaserade livsmedel som också är odlade med så liten miljöpåverkan som möjligt. Syftet med detta projekt är att utveckla sådana livsmedel baserade på baljväxter vilket också kan stimulera en växande bioekonomi (en ekonomi baserad på bioenergi istället för fossil energi) i vilken nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel blir en viktig del.

Finansiering

FORMAS

Projektledare

Elin Röös

Medlemmar

Cornelia Witthöft, Linnéuniversitet, Georg Carlsson,
Department of Biosystems and Technology, SLU, Andreas Stephan, Jönköping International Business School, Oatly, Orkla Foods, Fazer, Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, Region Skåne och Region Kalmar 

Fakta:

Projektets mål är

1) att hitta sätt att introducera baljväxter som lämpar sig för odling i nordiskt klimat och för den nordiska kosten,

2) att utveckla och analysera prestandan av nya odlingssystem som inkluderar baljväxter och som förlitar sig mer på ekosystemtjänster och mindre på fossila resurser,

3) att kartlägga effekter av olika livsmedelsprocesstekniker på näringsvärdet i nya baljväxtlivsmedel,

4) att bedöma den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten i produktionen av baljväxtlivsmedel. Kunskapen ska användas som beslutsstöd vid målkonflikter, t.ex. mellan ekonomi och miljö vid produktutveckling. I projektet medverkar aktörer från forskning, livsmedelsindustrin, regionförbund, jordbrukare och konsumenter

Relaterade sidor:


Kontaktinformation