Kabeldriven eltraktor ersätter diesel

Senast ändrad: 05 maj 2021

Kan en eldriven traktor kopplad till nätet via en kabel ersätta dagens dieseldrivna maskiner? Projektet Kabeldriven eltraktor utvecklar för närvarande en sådan för att undersöka hur väl den fungerar.

Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en traktor som är ansluten med elkabel till elnätet under verkliga fältförhållanden. Resultatet kommer att utvärderas ur ett tekniskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Genom ökad eldrift skulle lantbrukets användning av fossila bränslen kunna minska drastiskt.

Initiativtagare till projektet är entreprenören Kurt Hansson. Han arbetar sedan 1970-talet med att åstadkomma ett verkligt hållbart lantbruk genom att ersätta fossil energi med förnybar. Han är också en av LRF:s 26 framtidsföretagare.

Redan i dag producerar Kurt Hansson förnybar energi till nätet genom gårdens solceller. Genom att använda en del av elen till att driva en traktor kan den liksom växterna på fälten drivas av solens strålar. I projektgruppen deltar även Sala-Heby Energi, Sweco och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Som mycket annan användning av förnybar energi är konceptet baserat på omfattande historiska erfarenheter. Redan under det tidiga 1900-talet förekom flera satsningar på eldrivna traktorer och redskap. Dåvarande Asea tillverkade exempelvis elektriska motorspel som användes för att dra redskap fram och åter över fältet och olika tillverkare byggde eldrivna traktorer som fick sin el via kabel. Billiga fossila bränslen kom då, precis som för vägtrafiken, att slå undan dessa alternativ. Under senare år har uppmärksamheten kring de fossila bränslenas miljöpåverkan och långsiktigt ökade priser ökat intresset för alternativ.  Flera traktortillverkare har utvecklat traktorer som använder el i drivlinan.

Att fullt ut elektrifiera en traktor ställer stora tekniska krav. En stor del av lantbrukets energianvändning sker vid fältarbeten, inte minst tungt arbete som t ex plöjning. Vid tunga fältarbeten gör den höga effekten att dagens batteriteknik inte kan lagra tillräckligt med elenergi för ett helt arbetspass. Ett alternativ är därför att vid tungt arbete ansluta traktorn till elnätet via en kabelvinda. Liknande teknik används redan bl a i gruvor. Detta projekt kommer att dra nytta av dessa erfarenheter och anpassa systemen till användning på traktorer.

Målet med projektet är att få fram en traktor som fungerar som en vanlig traktor, men använder mindre mängd energi. Projektet utgör ett viktigt steg bland många för öka användningen av el inom lantbruket och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Mål

Aktiviteter

Testa

Enkät

EU

Fakta:

Att ersätta dieseln i fälttraktorer är en stor utmaning. Den höga snitteffekten under långa arbetspass  ställer stora krav på att kunna lagra el. Beroende på användning skulle batterierna med nuvarande teknik behöva väga flera ton och kosta över en miljon kronor för att kunna hantera tungt fältarbete. Ett alternativ är att inte lagra elen på traktorn utan låta elnätet fungera som batteri. Tekniken provades i traktorernas barndom. Billigt fossil bränsle kom att konkurera ut el den gången, men i takt med att klimatfrågan blir allt mer akut och framstegen inom elteknik gör att el mer fördelaktig blir lösningen åter är intressant. Projektet drar stor nytta av de erfarenheter som dragits inom gruvbranschen där el förekommit sedan länge.