Klimatnytta av skoglig bioenergi – hur inkludera marknadsaspekter?

Senast ändrad: 02 november 2021

I detta projekt användes konsekvensbaserad livscykelanalys (CLCA) för att utvärdera direkta marknadseffekter av en ökad efterfrågan på bioenergi. Vi utvecklade en metod och testade den i fallstudier av svenska bioenergisystem med avseende på klimatpåverkan.

Hur används resultaten?

Resultaten kan användas i kommunikation med politiska beslutsfattare på nationell och EU-nivå, som behöver ta ställning till framtida styrmedel som påverkar markanvändning och användning av skogsprodukter. Resultaten kan också användas i planeringssyften, för att förbättra klimatprestandan i produktionskedjorna och för att hitta klimatmässigt optimala nyttjanden av de skogliga resurserna.

Finansiär

Projektet finansieras av Energimyndighetens bränsleprogram.