Klimatoptimala uttag av biobränsle genom ändrad markanvändning på landskapsnivå

Senast ändrad: 05 maj 2021

Projektet startades i april 2016, som en del av Energimyndighetens Bränsleprogram Hållbarhet. Arbetet är även kopplat till EU-projektet COMPLEX.

Period

2016 - 2020

Beskrivning

Syftet med projektet var att öka kunskapen om klimateffekterna av ett ökat uttag av biobränsle i ett landskap, givet områdets förhållanden gällande markanvändning och skogsbestånd. Fokus i projektet var på salix och poppel odlad på jordbruksmark klassad som träda samt skogsrester från slutavverkning. I projektet analyserades inverkan på klimatet gällande val av odlings- eller insamlingsplats för olika råvaror. Utsläpp av växthusgaser och resursåtgång beräknas för hela bioenergisystemet, inklusive förändringar i markkol tillföljd av en ändrad markanvändning. Projektet genomfördes med hjälp av tidsdynamisk livscykelanalys (LCA) metod, där spatiala variationer analyseras med GIS.

Finansiering

Energimyndigheten och SLU.

Projektledare

Per-Anders Hansson.

Publikationer

Hammar, T., Hansson, P.-A. and Sundberg, C. (2016), Climate impact assessment of willow energy from a landscape perspective: A Swedish case study. GCB Bioenergy. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/gcbb.12399

Hammar, T., Stendahl, J., Sundberg, C., Holmström, H. & Hansson, P.-A. (2019). Climate impact and energy efficiency of woody bioenergy systems from a landscape perspective. Biomass and Bioenergy 120, 189-199.

Hammar, T., Hansson, P.-A. and Sundberg, C. (2017). Climate impact assessment of willow energy from a landscape perspective: A Swedish case study. GCB Bioenergy 9(5), 973-985.