Recirkulering av överskottsmat - till vilken nytta?

Senast ändrad: 26 juli 2021

Projektet syftar till att undersöka olika lösningar som redistribuerar överskottsmat och därmed bidrar till mer cirkulära flöden i livsmedelssystemet, samt vilken miljömässig, social och ekonomisk nytta de faktiskt skapar.

Långsiktigt hållbara lösningar som skapar största möjliga nytta i förhållande till lösningens samhällskostnader behöver kartläggas, beskrivas och beräknas för att ge aktörer själva kunskap om de värden som de skapar samt förbättringspotential.

Samhället ska kunna främja de lösningar som bidrar till störst samhällsnytta. De mest gynnsamma lösningarna är de som sedan kan implementeras för att uppnå den cirkulära ekonomins grundidé om att minimera uppkomsten av avfall för att skapa resurseffektiva flöden av varor och tjänster.

Det globala matsvinnet som genereras uppskattas vara en tredjedel av all mat som produceras. I Sverige uppkommer matsvinnet vanligen i senare led av livsmedelskedjan, såsom i butik och hushåll. Matsvinnet har inverkan på miljön, samhället och ekonomin vilket gör att det finns ett behov av att hitta lösningar som förebygger matsvinn, bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

 

Den cirkulära ekonomin genomsyras av hushållning med naturens resurser genom att förebygga och minimera avfall, något som också kännetecknar detta projekt. Flera andra studier som undersöker förebyggande av matsvinn fokuserar på avfallsmängder eller hantering av avfall. Dock saknas forskning om överskottsmat som, istället för att slängas fast den är ätbar, används som mat hos andra kundgrupper, d.v.s. redistribution.

Nya lösningar inom redistribution har utvecklats de senaste åren i Sverige, exempelvis omvandling av överskottsmat till nya produkter eller att sälja överskottsmat till reducerat pris via appar. I vilken utsträckning dessa lösningar bidrar till miljömässiga, sociala och ekonomiska nyttor är ett outforskat område.

Fakta:

Projektet leds av SLU och genomförs tillsammans med Uppsala Stadsmission, Uppsala universitet samt Livsmedelsverket.