Utveckling av ett beslutsstöd för individbaserat urval av stubbar för skörd

Senast ändrad: 26 oktober 2017

Målet för projektet är att utveckla ett operationellt beslutsstöd för stubbskörd, där avvägningar mellan produktion (ekonomi) och olika miljömål ( i:biodiversitet, ii: mark och vatten, iii: energi och klimat) hanteras utifrån användarens önskemål.

Målet för projektet är att utveckla ett operationellt beslutsstöd för stubbskörd, där avvägningar mellan produktion (ekonomi) och olika miljömål ( i:biodiversitet, ii: mark och vatten, iii: energi och klimat) hanteras utifrån användarens önskemål. För varje stubbe beräknas ett index som avspeglar nyttan i helhetsperspektiv med att skörda stubben. Utifrån beräknat index optimeras sedan valet av stubbar för skörd. Beräkningarna baseras på skördardata tillsammans med andra tillgängliga data från bland annat terrängkartor. Indexet ska baseras på objektiva kriterier, men det ska vara möjligt för användaren att vikta olika faktorer utifrån lokala förutsättningar och/eller specifika önskemål beträffande avvägningen mellan exv. ekonomi och miljöhänsyn. Arbetet kräver en syntes av existerande och tillkommande kunskap inom stubbområdet och ger en möjlighet att på ett mycket fördelaktigt sätt omsätta forskningsresultat i praktisk användning.

Medlemmar

Anders Larsolle, Bengt Olsson, Monik Strömgren, Jörgen Rudolphi, Mari Jönsson, PAH (SLU),  Maria Nordström, Björn Hannrup (Skogforsk),  Per-Anders Hansson

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation