Examensarbeten och självständigt arbete

Senast ändrad: 21 september 2022

För dig som ska skriva examensarbete eller självständigt arbete vid institutionen för energi och teknik

Begreppet självständigt arbete används för kurser vid rena SLU-program medan examensarbete används vid de ingenjörsprogram vi ordnar tillsammans med Uppsala universitet. Självständigt arbete är dessutom beteckningen för det kandidatarbete som genomförs i åk 3 inom Energisystemprogrammet.

Examensarbeten inom ingenjörsprogrammen följer de rutiner som används vid Uppsala universitet, för Energisystemprogrammet respektive Miljö- och vattenprogrammet.

Nedanstående text avser främst självständiga arbeten vid SLU.   

  • Läs noggrant igenom fakultetens guide för genomförande av examensarbete.
  • Fyll i registreringsunderlag och arbetsplan tillsammans med din handledare och lämna till institutionens Studierektor för underskrift.
  • Genomför dina studier (ev. fält, labb- och litteratur) i enlighet med arbetsplanen.
  • Redovisa ditt självständiga arbete/examensarbete vid ett seminarium och opponera på någon annans arbete.
  • Rapporten ska plagiatgranskas via Urkund - maila rapporten till handledarens urkundsadress.
  • Klar och godkänd rapport publiceras i Epsilon av institutionens administratör.

Publicerade examensarbeten vid Energi och Teknik

Att skriva rapporten

Rapporten ska bestå av tre delar: en framsida, titelsida samt inlagan/texten.

Institutionen för Energi och Teknik har ingen särskild mall för inlagan/texten. Det går bra att använda de mallar som finns SLU-bibliotekets sida för dokumentmallar .

Framsida och titelsida

Du behöver inte själv skapa framsida och titelsida. Se mer under rubriken "När rapporten är klar"

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning.

Populärvetenskaplig sammanfattning

En populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ska ingå i rapporten på magister- och masternivå. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du i Skrivprocessen.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract och sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Referera

Läs om referenshantering. Vi rekommenderar Harvardsystemet.  

Övrig hjälp

Behöver du hjälp med språket kan du få handledning från "Språkverkstad"

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar studenten texten som word eller pdf-fil, i A4-format, till eva-lena.selfene@slu.se som gör i ordning framsidan och titelsidan enligt institutionen riktlinjer och fogar samman dessa med texten (inklusive ISSN nummer och delnummer). Skicka med 5-7 nyckelord (keywords) på det språk rapporten är skriven. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord. Du ska även skicka med max 3 ämneskategorier (för beskrivning av rapportens innehåll i Epsilon)

Bild på framsidan

Om bild önskas på framsidan så bör den skickas i högupplöst jpeg-format till eva-lena.selfene@slu.se. Ange vilket år bilden togs och av vem. Skriv en bildtext om det är relevant.

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK publiceras rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm).

Normalt publicerar institutionen för Energi och Teknik rapporterna för examensarbete endast digitalt, i Epsilon. Ett utskrivet exemplar arkiveras i institutionens arkiv. Studenten kan få ca två exemplar utskrivna efter önskemål.

Fakta:

Du som skriver ditt arbete hos oss har möjlighet att sitta och arbeta i ett rum på institutionen tillsammans med andra studenter. Kontakta Institutionsadministratören i samband med din registering om du vill använda det.