Särskilt urval till hippologprogrammet

Senast ändrad: 02 februari 2021

SLU avser att vid antagningsprov pröva samtliga sökande som bedöms ha möjlighet att uppfylla kraven på grundläggande och särskild behörighet efter antagningsprovet.

Om antalet möjliga behöriga sökande efter antagningsprov överstiger antalet tillgängliga platser på programmet görs urval utifrån betyg eller högskoleprov i enlighet med SLU:s antag­ningsordning angående tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.

Vid urvalet ska utbildningsplatserna fördelas enligt följande

  • minst en tredjedel ska fördelas på grundval av betyg
  • minst en tredjedel ska fördelas på grundval av resultat från högskoleprovet
  • högst en tredjedel ska fördelas på grundval av resultat på antagningsprovet

Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i var och en av dem (Högskoleförordningen 7 kap. 13 §). Urval bland sökande med samma meritvärde görs genom lottning,

Informationen finner du även i Anvisningar till anmälan  

Betygsurval

Studenternas meriter värderas, vilket innebär att ett meritvärde räknas ut baserat på gymnasie-, komvux-, folkhögskolebetyg eller motsvarande. I meritvärdet ingår i förekommande fall extra poäng för meritkurser (maximalt 2,5 meritpoäng) i engelska (maximalt 1 meritpoäng), moderna språk (maximalt 1,5 meritpoäng), matematik (maximalt 1 meritpoäng) samt meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) inom områdesbehörighet 15, se www.antagning.se. 

Urvalet baseras på den rangordning som upprättats utifrån den sökandes totala meritvärde.

Högskoleprovurval

Antagningen baseras på den rangordning som upprättats utifrån den sökandes resultat på högskoleprovet.

Antagningsprovurval

Utifrån resultat på antagningsprovet delas de sökande i två grupper; en grupp där de sökande uppnått gränsen för godkänt prov och som därigenom kan förklaras som behöriga samt en grupp där de sökande inte klarat gränsen för godkänt prov och som därmed inte uppfyller detta behörighetskrav och deltar inte i antagningsprovsurvalet.

Behörig sökande som deltar i urvalsgruppen ”antagningsprov” får tillgodoräkna sig två tilläggspoäng utöver resultatet på antagningsprovet om kravet för godkänd yrkeslivserfarenhet är uppfyllt.

Rangordning upprättats i gruppen behöriga sökande utifrån den sökandes sammanlagda poäng från antagningsprov och eventuella tilläggspoäng. Urvalet sker utifrån rangordningen.

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se