Animal welfare in modern production systems for fish

Senast ändrad: 25 februari 2019

Försök 2: Hur påverkas fisk av de identifierade välfärdsproblemen på labb och i odlingsmiljö?

För att få en uppfattning om vad fiskar på odling upplever som stressande/obehagligt måste vi studera fiskens fysiologiska stressrespons i verkliga situationer. Med hjälp av biotelemetriutrustning kan vi mäta magtarmblodflöde, hjärtfrekvens och beteenden hos fiskar som vi släppt tillbaka bland tusentals andra individer i odlingsmiljön. Dessa fokaldjur kan vi sedan följa genom odlings/slaktprocessens olika moment, t.ex. när fisken förflyttas, transporteras, trängs, pumpas/håvas, immobiliseras/bedövas och aslutningsvis avlivas. På så sätt hoppas vi kunna identifiera de, ur ett välfärdsperspektiv, kritiska momenten i och kring hantering och slakt. De kritiska momenten kommer sedan på labb återskapa och ytterligare utvärderas genom att vi tar blod och vävnadsprover från andra individer för mätningar av olika stress och kvalitetsindikatorer. Även de omgivande förhållanden under de kritiska momenten (såsom temperatur, pH, syre och koldioxidhalter) kommer att mätas. Videoupptagningar av processens olika moment kommer att utnyttjas för att korrelera med de mätdata som vi får från telemetrisystemen. Genom att sedan på lab återskapa den omgivande miljön i kombination med odlingens kritiska moment och under välkontrollerade förhållanden studera fysiologiska förändringar i fisken hoppas vi kunna förklara hur fiskar påverkas av olika odlingsmoment. 

Illustration som visarp placeringen av implantat av batteri och datalogger i bukhålan hos en regnbåge och bild 2 visar blodflödessonden placerad på den celiakomsenteriska artären och de två EKG-elektroderna.

Fig. Study 2. Biotelemetry in aquaculture. (A) Schematic picture showing the position of the implant (grey cylinder), battery pack (black cylinder) and data logger (white cylinder) placed in the abdominal cavity of a rainbow trout Oncorhynchus mykiss. (B) The blood flow probe positioned on the celiacomesenteric artery (enlarged) and the two ECG-electrodes.

Sidansvarig: gunilla.jacobsson@slu.se