Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-skogsmosaik

Senast ändrad: 24 maj 2022

Bakgrund: Vårt första mål med projektet är att undersöka förutsättningarna för ökad lönsamhet i ekologisk nötköttsproduktion i Sverige genom att beta en mosaik av naturbetesmark, marginell åker och skog. Nötköttsproduktion med användning av naturbetesmark har idag i regel låg lönsamhet bland annat på grund av förhållandevis små hagmarker med relativt höga underhålls- och skötselkostnader. Vår hypotes är att vi med större sammanhängande betesarealer innefattande naturbetesmark, skogsmark och marginell och/eller obrukad åker kan öka lönsamheten och därmed tillgången på ekologiskt nötkött.

Vårt andra mål är att undersöka hur olika ekosystemtjänster påverkar varandra; ekologisk köttproduktion, skogsproduktion, biologisk mångfald och klimatpåverkan. En ökad betesareal ökar inte bara tillgången på livsmedel utan också den biologiska mångfalden i landskapet. Med skogsproduktionen på den betade arealen sker också en kolinbindning som skulle kunna kompensera för djurens metanutsläpp så att systemet totalt sett blir en sänka för växthusgaser. Minskad skogsproduktion i betad skog kan kompenseras genom trädplantering på betad igenlagd åker.

Ekologiskt nötkött - bildGenomförande
I projektet kommer vi därför att utvärdera balansen mellan köttproduktion, virkesproduktion, växthusgasupptag och biologisk mångfald för olika betessystem såväl i en lokal skala som i ett nationellt perspektiv. Vi kommer att bedöma den näringsmässiga potentialen av skogsbete, risker för eventuellt minskad virkesproduktionen och om denna reduktion kan bli kompenserad genom trädplantering på betad nedlagd åkermark. Vi kommer också att utvärdera klimatpåverkan av hela systemet. Även betesmosaikernas effekter på fåglar, växter och pollinatörer kommer att bedömas. Projektet är tydligt ämnesöverskridande och ansatsen bygger på kompetens i ekonomi, skogs- och jordbruksvetenskap, biologi, markvetenskap och systemekologi. Det baseras på, samråd med utövare samt inventeringar, försök, modellering och geografiska informationssystem samt litteraturstudier.

Projektet har samarbetat med Naturvårdsverket i deras projekt "Större betesfållor och lönsamma lantbruk".

Finansiär är Formas.

Kontakt
Projektansvarig är Annemieke Gärdenäs (mark, klimatpåverkan, Göteborgs universitet, Inst för biologi och miljövetenskap). Övriga deltagare är Mats Olsson (skogsproduktion, Inst. för mark och miljö), Urban Emanuelsson (biologisk mångfald, Centrum för biologisk mångfald) samt från Inst. för husdjurens miljö och hälsa Karl-Ivar Kumm (ekonomi), Anna Hessle (nötköttsproduktion och kontaktperson) och Frida Dahlström (försökstekniker).

Referensgrupp
En referensgrupp är knuten till projektet. Den består av:

Fakta:

Publikationer

Vetenskapligt

Populärvetenskapligt