Sociala tjänstehundars stöd till elever med problematisk skolfrånvaro

Senast ändrad: 08 april 2022
Foto: Hund med "haklapp" märkt läshund.

Sociala tjänstehundar kan ge stöd till elever som av olika anledningar inte vill gå till skolan regelbundet. Flera skolor tar idag hjälp av hundteam för att stötta dessa elever till ökad motivation för skolan. Det saknas dock svensk forskning inom området, där man utvärderar hundteamens framgång mot mer traditionella insatser på skolan. Detta projekt vill utvärdera om insatser med en utbildad skolhund tillsammans med sin hundförare kan öka motivation, skolnärvaro, ökad måluppfyllelse i skolämnen och upplevt mående hos elever med hög skolfrånvaro.

Syftet med detta projekt är att undersöka om elever med 20-50 % skolfrånvaro den senaste terminen kan få tillbaka en högre motivation för skolan, högre skolnärvaro, bättre måluppfyllelse i svenska och matematik och bättre mående med hjälp av en utbildad skolhund tillsammans med sin förare jämfört med en mer traditionell insats av skolans specialpedagog. Ett annat syfte är att utvärdera hur skolhunden påverkas av arbetet i skolan med dessa elever. Ett tredje syfte är att beräkna vilka de samhälleliga kostnaderna och nyttan, samt hälsovinsterna är för de elever som får hjälp av hundteamet jämfört med skolans insats av en specialpedagog.

Skolor som har elever med hög frånvaro och som vill erbjuda dessa elever en insats med ett skolhundsteam kontaktas under våren 2022. Under 3-4 terminer kommer sedan 40-60 elever i årskurs 4-8 erbjudas en insats med antingen skolhundsteam eller specialpedagog. Insatsen genomförs under 30 minuter långa träffar två gånger per vecka under 12 veckor. Under träffarna gör man både aktivitetshöjande och motiverande övningar med hunden och om möjligt lägger man in moment som anknyter till ämnena svenska och matematik. Alla insatser sker individuellt med eleven och kan genomföras i ett enskilt rum eller utomhus.

Foto: Hund vid ett barn som läser en sagobok.

En humanetisk ansökan är insänd. Eleven och båda föräldrarna behöver ge sitt godkännande via en samtyckesblankett innan insatserna påbörjas. Skolorna behöver bidra med data på elevens närvaro två terminer före, under och två terminer efter insatsen. Klassläraren behöver bidra med uppgifter som eleven kan arbeta med under insatsen, samt bedömning av elevens måluppfyllelse eller betyg i svenska och matematik under samma period. Hundföraren och specialpedagogen fyller i formulär efter varje träff där det framgår vad de har gjort tillsammans med eleven och hur det har fungerat. Hundföraren fyller dessutom i ett protokoll efter varje träff där det framgår vilka beteenden hunden har utfört och hur hunden verkar ha reagerat på interaktionen med eleven. Under tre träffar (början, mitten slutet) planeras även videofilmning för att kunna dokumentera de mer detaljerade interaktionerna mellan elev och hundförare-hund resp. specialpedagog. En barnhälsoenkät (CHU9D, utvecklad av The University of Sheffield) ombeds eleven fylla i innan den första träffen och efter avslutad insats. När alla elever genomgått insatserna används barnhälsoenkäten tillsammans med andra insamlade uppgifter till att beräkna det samhällsekonomiska värdet av insatser med hundteam resp. specialpedagog.

Vi som håller i detta projekt är

  • Lena Lidfors, Professor i etologi vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara.
  • Maria Andersson, Docent i antrozoologi vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara.
  • Inna Feldman, Docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
  • Sara Karlberg, föreståndare Svenska Terapihundskolan och rektor för YH-utbildning till skolhundspedagog/resurshundsförare i  Strömsholm.

Kontaktuppgifter

Lena Lidfors, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara, tel. 0511-67 215, 070-346 80 32.