Uppfödningsmodeller för köttraskvigor

Senast ändrad: 03 november 2021

Vad har vi gjort?
Köttraskvigor är lämpliga för bete på naturbetesmarker. Vi ville jämföra olika uppfödningsmodeller där köttraskvigor föddes upp med utnyttjande av naturbetesmarker och därefter utvärdera uppfödningsmodellerna ekonomiskt. I försöket föddes avvanda charolais- och anguskvigor upp med en säsong på naturbetesmark och med två olika utfodringsintensiteter på stall. Djuren slaktades sedan vid 18 eller 22 månaders ålder.

Resultat

  • Med de förutsättningar vi använt gav uppfödning till 18 månaders ålder ett bättre ekonomiskt resultat än uppfödning till 22 månaders ålder.
  • Den högre utfodringsintensiteten gav bättre ekonomiskt resultat än den lägre intensiteten vid slaktåldern 18 månader. Lönsamheten för 18-månaderskvigorna hade kunnat förbättrats ytterligare genom en något högre utfodringsintensitet under sensommaren, till exempel genom bete av vallåterväxt, då detta hade gett högre slaktvikter.
  • Om de så kallade direktstöden till köttproduktionen försvinner är högre ersättning för hävd av betesmark en förutsättning för att få lönsamhet i betesbaserad kvigproduktion.

Läs mer
Faktablad
Hansson, Ö., Hessle, A., 2003. Ekonomi i uppfödning av köttraskvigor på naturbetesmarker. Sveriges lantbruksuniversite, Fakta Jordbruk, nr 10. (pdf)

Lundesjö Ahnström, M., Hessle, A., Enfält, L., Hansson, I., Lundström, K., 2004. Köttkvalitet hos köttraskvigor - effekt av uppfödningsmodell och hängningsmetod. Sveriges lantbruksuniversitet, Fakta Jordbruk, nr 5. (pdf)

Vetenskaplig artikel:
Hessle, A., Nadeau, E., Johnsson, S., 2007. Beef heifer production as affected by indoor feed intensity and slaughter age when grazing semi-natural grasslands in summer. Livestock Science, 111: 124-135. (pdf)

Ahnström, M. L., Hessle, A., Johansson, L., Hunt, M. C., Lundström, K. 2009. Influence of carcass suspension on meat quality of Charolais heifers from two sustainable feeding regimes. Animal 3:6, 906-913. (pdf)

Ahnström M. L., Hessle, A., Johansson, L., Hunt, M. C., Lundström, K. 2012. Influence of slaughter age and carcass suspension on meat quality in Angus heifers. Animal 6:9, 1554-1562. (pdf)

För frågor rörande studien, kontakta Anna Hessle.