Institutionens rapportserie

Senast ändrad: 23 maj 2022

Institutionens nuvarande rapportserie har funnits sedan 2004 och innehåller olika typer av vetenskapliga rapporter. Här hittar ni en lista över utgivna rapporter samt länkar till en del utav dem.

 1. Arnesson, A., Johansson, L., Wallin, K., 2004. Ekologisk köttproduktion med stutar på åtta gårdar i västra Sverige.
 2. Arnesson, A., 2004. Skördenivå och näringsinnehåll i ekologisk odling av vall och spannmål på fyra mjölkgårdar i västra Sverige.
 3. Arnesson, A., Karlsson, S., 2004. 100% ekologiska fodermedel och deras hantering på mjölkgårdar i Götaland.
 4. Lundström, C., Rustas, B.-O., Wetterlind, J., Lindén, B., 2006. Utedrift med nötkreatur under vinterhalvåret i Västsverige. Dokumentation av produktionssystem, djurhälsa och miljöpåverkan.
 5. Johnsson, S., Kumm, K.-I., Jeppsson, K.-H., Lidfors, L., Lindén, B., Pettersson, B., Ramvall, C.-J., Schönbeck, P., Törnquist, M., 2004. Produktionssystem för nötkött. Inhysningssystem, arbetsmiljö, djurmiljö, växtnäringscirkulation, utfodring, ekonomi.
 6. Nadeau, E., 2004. Effekt av spannmålsgröda, skördetidpunkt och tillsatsmedel på foderkvaliteten hos helsäd.
 7. Westin, R., 2005. Betydelsen av grisningsboxens utformning för hälsa och beteende hos sugga och smågrisar under grisning och digivning - en litteraturstudie.
 8. Arnesson, A., 2005. Ekologisk lammproduktion på nio gårdar i västra Sverige.
 9. Atkinson, S., Algers, B., 2006. Welfare during handling and killing of spent hens.
 10. Algers, A., Algers, B., Franzén, U., Lindencrona, M., Moen, O., Ohnell, S., Waidringer, J., Wiberg, S., 2006. Logistik i samband med transport till slakt. Livsmedel och miljö – optimerade djurtransporter. En förstudie.
 11. Kumm, K.-I., 2006. Vägar till lönsam nöt- och lammköttsproduktion.
 12. Arnesson, A., 2006. Skördenivå och näringsinnehåll i ekologisk odling av vall på två fårgårdar i västra Sverige.
 13. Arnesson, A., Eggertsen, J., 2006. Hull hos tackor utfodrade med enbart vallensilage eller med tillskott av kraftfoder.
 14. Kumm, K.-I., Klasson, J., Rustas, B.-O., 2007. Utedrift med köttdjur – effekter på mark, skog och djurmiljö.
 15. Håkansson, M., 2007. Djur och människors hälsa. Sammanfattning av tre fokusgrupper om praxis, utbildning och forskning.
 16. Kumm, K.-I., 2007. Lönsam betesdrift genom stora sammanhängande betesmarker.
 17. Wiberg, S., Algers, B., 2007. Inventering av hållning och uppfödning av viltfågel i Sverige.
 18. Graunke, K., 2007. Behaviour and use of protection in heifers and suckler cows kept outside in the winter time in Sweden.
 19. Wallin, K., Hessle, A., 2008. Slutgödning av mjölkrasstutar.
 20. Algers, B., Gunnarsson, S., Nordenfelt, L., 2008. Djuren är väl också människor – en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld.
 21. Lidfors, L., 2009. Studie av råttans välfärd i metabolismburar.
 22. Algers, B., Blokhuis, H., Keeling, L. (editors), 2009. Proceedings from “Animal welfare at slaughter and killing for disease control – emerging issues and good examples.
 23. Kumm, K.-I., 2009. Produktionskostnad för grovfoder till köttdjur.
 24. Hessle, A., Olsson, I., Englund, J.-E., 2010. Samband mellan bröstomfång och levandevikt hos växande nötkreatur.
 25. Palmgren-Karlsson, C., 2009. Utvärdering av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande 2006-2008.
 26. Kumm, K.-I., 2009. Det framtida jordbruket. Visioner för 2021 och trender 1995-2008.
 27. Arnesson, A., Rustas, B.-O., Nadeau, E., Swensson, C., 2009. Majsproduktion på gårdar i södra Sverige – odling, konservering och foderkvalitet.
 28. Arnesson, A., Nadeau, E., Dahlström, F., Dahl, J., Johansson, D., Johansson, L., 2010. Forskningsverksamhet och försöksstallar inom nöt- och lammköttsproduktion i Wales, Irland, Skottland och Danmark. Erfarenhetsutbyte – 2009.
 29. Nimmermark, S., Sandström, V., Berg, C., Algers, B., 2010. Koldioxidavlivning av värphöns i inhysningsstallar. Studier av tekniska faktorer samt bedövnings- och avlivningskvalitet vid gasning.
 30. Arnesson, A., Salevid, P., 2011. Dikalvsproduktion på två gårdar i Västsverige.
 31. Arnesson, A., Nadeau, E., Bengtsson, A., 2011. Sporprojektet – vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har?
 32. Beh-dadi, D., 2012. ’The Compassionate Stock-keeper’ and other virtous ideals.
 33. Kumm, K.-I., Salvid, P., 2012. Vägar till lönsamma och växande företag med dikobaserad nötköttsproduktion.
 34. Nilsson, C., Hermansson, A., Säter, M., Röklander, J., Hjalmarsson, B., Gunnarsson, S., 2013. Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar.
 35. Arnesson, A., Salevid, P., 2012. Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet.
 36. Westin, R., 2013. Use of rubber mats in farrowing pens for loose housed sows – does it prevent development of skin and claw abrasions in suckling piglets?
 37. Nadeau, E., Arnesson, A. Hallin, O., 2014. Vallskördeteknikens och tillsatsmedlens betydelse för ensilagets kvalitet.
 38. Arnesson, A., Wallin, K., 2014. Avkastning och foderkvalitet i våtängsvegetation i översvämningsområden runt sjön Östen.
 39. Dahlström, F., Arnesson, A., 2014. Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna.
 40. Arnesson, A., Carlsson, A., Helander, C., 2015. Betesbaserad lammproduktion på åtta gårdar i Västsverige.
 41. Wallin, K., Arnesson, A., Arvidsson Segerkvist, K., 2016. Lammslakt vid svenska slakterier – en enkätstudie.
 42. Carlsson, A., Arnesson, A., Arvidsson Segerkvist, K., 2016. Faktorer som påverkar lammköttskvaliteten – en litteraturstudie.
 43. Dahlström, F., Arnesson, A., 2016. Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat.
 44. Dahlström, F., Hessle, A., Kumm, K.-I., 2018. Bete i skog som en foderresurs.
 45. Westin, R., Alvåsen, K., 2018. Amsuggor i Sverige. Litteraturstudie och ekonomiska aspekter.
 46. Hultgren, J., Almqvist, V., Berg, C., 2020. Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering.
 47. Carlsson, A., Arvidsson Segerkvist, K., 2018. Lammlyftet. Identifikation av faktorer som är viktiga för lammköttets kvalitetsegenskaper.
 48. Hultgren, J., Algers, B., Arvidsson Segerkvist, K., Berg, L., Karlsson, A., Larsen, A., Wallin, K., Öhgren, C., 2018. Småskalig och mobil slakt av nötkreatur: Djurvälfärd och köttkvalitet.
 49. Hultgren, J., Algers, B., Arvidsson Segerkvist, K., Berg, L., Karlsson, A., Larsen, A., Wallin, K., Öhgren, C., 2018. Small-scale and mobile slaughter of cattle: Animal welfare and meat quality.
 50. Gunnarsson, S., 2018. Utvärdering av systemet ”Veranda Breeder” för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg.
 51. Wallgren, T., Wallenbeck, A., Berg, C., 2020. Bedövningsmetoder för gris vid slakt.
 52. Jardstedt, M., Holmström, K., 2021. Rödalger som metanreducerande fodertillskott till nötkreatur – litteraturstudie och kostnadsberäkningar av att utfodra ett algtillskott i olika uppfödningsmodeller.
 53. Kumm, K.-I., 2021. Betesbaserad köttproduktion och kolinlagrande virkesproduktion på nedlagd och nedläggningshotad jordbruksmark.
 54. Nadeau, E., Dahlström, F., Johansson, B., Hessle, A., 2021. Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och ärt till kalvar.
 55. Hessle, A., Danielsson, R. & Lidfors, L., 2021. Ungtjurar på stall – kartläggning av omfattning och potential för naturvård.
 56. Wallgren, T., Wallenbeck, A., Berg, C., 2021. Stunning methods for pigs at slaughter.
 57. Carlsson, A., Arnesson, A., 2022. Strategier och lönsamhet vid napplammsuppfödning på fyra gårdar i Västra Götaland.
 58. Rehn, T., Lidfors, L. (editors), 2022. Proceedings of the 32nd Nordic region winter meeting of the International Society for Applied Ethology.
 59. Kumm, K.-I., 2022. Stora betesmarker med växande träd för ekonomiskt och klimatmässigt hållbar köttproduktion.