Examensarbete: Skötsel av betesmarker - vad avgör lantbrukarnas prioriteringar?

Senast ändrad: 27 september 2023
Foto: Nötkreatur på bete.

Hävdade naturbetesmarker är mycket artrika miljöer, med stort natur- och kulturmiljövärde, men ändå är betande kor och får en bristvara i landskapet. Projektet vill visa vad som påverkar lantbrukarnas beslut om vilka djurslag som betar vilka marker, och varför. Hur kan man göra bete av naturbetesmarker mer attraktivt och lönsamt, jämfört med t.ex. mer högproducerande vallar?

Frågor som projektet vill belysa:

  • Vilka marker används för bete, och vad påverkar hur lantbrukaren väljer att sätta sina djur på bete? Fördjupad analys av enkät till lantbrukare
  • Hur mycket vet vi om hur stora arealer som betas eller inte betas och vilka värden de har? Sammanställning av data från SLU:s miljöövervakning
  • Hur påverkas betesdriften av miljöersättning och andra jordbruksstöd, och hur kan vi förbättra skötseln av värdefulla marker? Litteraturgenomgång av rapporter från Jordbruksverket m.m.

Exempel på litteratur:

Naturvårdsverket 2018. Jordbrukarstöd och värdefulla gräsmarker. Hur fungerar de för arbetet med gynnsam bevarandestatus? Naturvårdsverket, Rapport 6822. Stockholm.

WWF 2017. Naturbetesbönder 2017. Hur fungerar EUs jordbruksstöd i praktiken? Världsnaturfonden WWF, Stockholm.

Kontaktpersoner: Linda Keeling, Jan Hultgren