EU:s regler för hönshållning

Senast ändrad: 26 april 2021

De bestämmelser som omgärdar inhysning av värphöns grundar sig bl.a. i EU:s minimiregler för skydd av värphöns i burar från 1988. De nuvarande svenska reglerna för hållning av fjäderfä anses vara bland de strängaste i världen.

EU:s direktiv ersattes sedan med Rådets Direktiv 1999/74/EC från 19 Juli 1999 som trädde i kraft 1 januari 2002. Dessa regler grundades till stor del på svenska forskningsresultat. Bl.a. besökte EU-kommissionen i februari 1999 Sverige för att informera sig om våra regler och erfarenheter. Besöket refererades i nr 1, 1999 av Jordbrukverkets nyhetsbrev "Djuridiken". De flesta EU-dokument hittar man enklast genom att använda söksidan Eur Lex-Portalen till EU-rätten. Pröva själv att hitta Rådets Direktiv 1999/74!

För traditionell burinhysning gäller från 1 januari 2003:

- minst 550 cm2/höna

- minst 10 cm fodertråg/höna

- minst 2 vattennipplar per bur

- minst 40 cm höjd i mer än 65% av burarean

- golvlutningen högst 14% (8 grader)

- klonötare ska finnas

Fr. o. m. 2012-01-01 gäller totalförbud mot traditionella/ej inredda burar.

 

För inredda burar från 1 januari 2002:

- minst 750 cm2/höna, varav 150 cm2 för sandbad och rede

- strö skall finnas i vilket hönsen kan picka och sprätta

- minst 15 cm sittpinne/höna

- minst 12 cm fodertråg/höna

- minst 2 vattennipplar per bur

- klonötare ska finnas

- mellanrummet mellan burraderna ska vara minst 90 cm, samt minst 35 cm mellan nedersta burvåningen och golvet

 

För alternativa system från 1 januari 2002 (nybyggda system) eller från
1 januari 2007 (alla system):

- maximum 9 hönor per m2 golvyta

- minst 1 rede per 7 hönor eller 1 m2 redesyta för 125 hönor

- minst 250 cm2 ströyta per höna och minst en tredjedel ströyta av golvarean

- minst 15 cm sittpinne per höna och minst 30 cm mellan pinnarna

- minst 10 cm fodertrågslängd per höna vid raka fodertråg och minst 2 cm vid runda automater

- minst 1 vattennippel per 10 hönor

 

Norge fick i december 2001 nya regler för hållande av alla slags fjäderfä. Reglerna för värphöns ansluter i stort till EU-reglerna.

Kontrollstation

Den 1 januari 2005 lämnade kommissionen en rapport till Rådet för djurskydd av värphöns (Council on the Welfare of Laying hens) om den vetenskaplig utvecklingen inom området tillsammans med förslag till ytterligare förbättringar.

I januari 2008 kom rådets reaktion på denna rapport och resultaten från ytterligare projekt, bl.a. "Laywel" där SLU svarat för utveckling av ett bedömningssystem (bilder från sid 5). Rådet beslutar härvid anta de föreslagna förändringarna som skall träda i kraft inom unionen år 2012.