Internationellt samarbete

Senast ändrad: 26 juni 2023
En flock kameler som går på stenig rödbrun jord. Foto.

Vi på institutionen för husdjurens utfodring och vård har ett omfattande samarbete med flera universitet, forskningsinstitut och forskare i olika delar av världen. Här beskriver vi en del av dessa.

På vår institution har vi en omfattande samverkan med andra universitet och forskningsinstitut med stort fokus på kapacitetsbyggande vid universitet i låginkomstländer.

Det kan innebära att höja kompetensen hos den akademiska personalen genom utbildning på master- och doktorandnivå, att skapa nätverk, eller att bygga upp teknisk infrastruktur.

I flera av våra samarbeten tillämpas sandwich-modellen, d.v.s. den internationella studenten utför försöksdelen av doktorandprojektet i sitt hemland, men är på SLU för att ta kurser, delta i seminarier och så småningom disputera.

Syftet med kapacitetsbyggandet är att skapa en kritisk massa av unga lärare och forskare som vill arbeta med till exempel att utveckla småskaliga animalieproduktionssystem som baseras på hållbarhet och förnyelsebara naturtillgångar. Syftet är också att förbättra forsknings- och utbildningsfaciliteterna på de institutioner som vi samarbetar med. Långsiktigt gynnar detta arbete även lantbrukarna genom att de kan uppnå högre produktion och därmed bättre försörjningsgrad (mindre fattigdom).

Varför är denna samverkan viktig? I alla länder behövs det högutbildade personer som baserat på vetenskap kan arbeta med kunskapsöverföring till rådgivare och lantbrukare, förse beslutsfattare med relevant information, lösa lokala och regionala problem i hemlandet samt delta i internationella diskussioner. Exempel på ämnen vi arbetar med är produktionssystem för små och stora idisslare, produktionssystem för gris och fjäderfä, akvakultur, betesbaserade system, agroforestry, forskningsmetodik samt interaktioner jord-växt-djur.

För närvarande har vi omfattande forskningssamarbeten med länderna Tanzania, Rwanda och Kenya. Flera av dessa samarbeten finansieras av SIDA.

Universitet och institut som vi samarbetar med:

 

Länkar för dig som vill veta mer:

 

 Några exempel på projekt: