Hoppa till huvudinnehåll

Hav i balans samt Levande sjöar och kust

Sveriges hav

Målet för haven runt Sveriges kust är att de ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga med en hög grad av biologisk mångfald. Idag är stora delar av havsområdena övergödda och det finns förekomst av farliga ämnen i vattnet. 

Nya arter

En del fiskarter utsätts för ett högt fisketryck och vissa främmande invasiva arter riskerar att etablera sig i haven. Detta påverkar de ekosystem som funnits där under lång tid. 

Våra sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från industrier, vattenkraft, skogs‑ och jordbruk. Vattentäkterna är grundläggande för att vårt dricksvatten, men också för rekreation och fiske.

Vad kan vi göra?

I vår forskning arbetar vi för att minska beroendet av fiskmjöl och soja som foder till fisk, som istället kan användas som livsmedel till människor. Vi behöver också minska näringsläckaget från fiskodlingar och förbättra hälsa och välfärd hos fiskarna. Ett annat viktigt mål är att skapa cirkulära flöden, dvs. tänka i kretslopp samt minska tillförseln av ny näring till området kring Östersjön, exempelvis via gödsel och foder. 

Publicerad: 26 april 2021 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…