Avel för en mer hållbar grisproduktion i system som bygger på lokala resurser

Senast ändrad: 10 mars 2013

Lotta Rydhmer, Jean-Luc Gourdine*

Inst f husdjursgenetik, SLU; * Tropical Animal Science Unit, Guadeloupe, Frankrike

Internationellt är “low input system” ett etablerat begrepp för att beskriva produktionssystem i lantbruket. Det handlar om produktionssystem som bygger på lokala resurser. Produkterna marknadsförs ofta med mervärden, som lokala traditioner eller ekologiska principer. Eftersom “low input” syftar på en begränsad användning av externa insatsvaror (fossila bränslen, handelsgödsel etc) är strävan mot en sluten näringscykel kännetecknande för dessa system. Klimatförändringen, den växande världsbefolkningen och förlusten av biodiversitet ställer höga krav på alla produktionssystem. Såväl konventionella system som ”low input system” måste vara resurseffektiva.

I ett typiskt avelsmål för ”low input system” ingår grisars anpassning till det lokala klimatet (både uppvärmning och kylning är energikrävande), förmåga att utnyttja fodret effektivt (helst lokalproducerat foder samt rest- och biprodukter), förmåga att hålla sig frisk (minsta möjliga medicinanvändning) och modersegenskaper. Modersegenskaperna är viktiga eftersom hög smågrisdödlighet sänker effektiviteten och eftersom varje alternativ till suggmjölk är en extern insatsvara. Om grisarna går ute behöver starka ben också ingå i avelsmålet. I system som bygger på interna resurser utsätts grisarna för större variation i foderkvalitet än vad grisar gör i system med tillgång till en global fodermarknad. Därför är låg känslighet för miljöförändringar ytterligare en viktig målegenskap.

De målegenskaper som listas ovan är relevanta även för konventionell grisproduktion, men den relativa betydelsen av de olika egenskaperna (de ekonomiska vikterna) skiljer sig mellan olika slags produktionssystem. Ekonomiska och sociala aspekter, som målegenskapernas acceptans, hos producent och konsument måste vägas in för varje produktionssystem. Ekoproducenter i Sverige vill till exempel lägga högre vikt vid sjukdoms- och parasitresistens. I EU-projektet Q-PorkChains utvärderade vi 15 olika produktionssystem. Många av de alternativa systemen använde djurmaterial som selekterats för konventionell produktion. Därför fanns det ingen koppling mellan avelsmålet och de mervärden som användes i marknadsföringen av de alternativa systemen.

Ett par system med lokala lantraser ingick i utvärderingen. Grispopulationens storlek, liten personalstyrka och dålig tillgång till teknisk utrustning begränsade avelsarbetet för dessa traditionella produktionssystem. Det visar att den småskalighet som per definition hör till ett ”low input system” på grund av dess lokala natur är problematisk, eftersom avelsarbete är effektivare för stora djurpopulationer. Att välja de individer från den konventionella avelsvärderingen som passar bäst för ett alternativt produktionssystem kan vara en mer realistisk väg än att starta upp ett speciellt avelsprogram för varje system. 


Kontaktinformation