Avelsvärdering av mastit - insjuknande och tillfrisknande

Senast ändrad: 08 mars 2013

Berihu Welderufael1, 2, Dirk-Jan De Koning1, Freddy Fikse1, Erling Strandberg1, Jessica Franzén3 och Ole Christensen2 
1Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik, Box 7023, 750 07 Uppsala, 2Aarhus universitet, Institutionen för molekylärbiologi och genetik, byggnad K23, 8830 Tjele, Danmark, 3Stockholms universitet, Statistiska institutionen, 106 91 Stockholm.

 

Avelsvärderingen av mastit göra antingen med s.k. tvärsnittsstudier (t ex när man studerar sammanfattningsresultat från hela laktationen) eller longitudinella modeller (där man tar hänsyn till en serie av observationer under laktationen). I denna studie vill vi utveckla bättre longitudinella modeller med simulerade celltal som vanligen används som indikator för klinisk mastit. Uppgifter simulerades för såväl insjuknande i mastit som tillfrisknande för två scenarier (låg eller hög mastitförekomst) och två dottersgrupper (60 och 150 döttrar/tjur) i 1200 besättningar. Veckovisa observationer för celltal simulerades där en baslinjekurva antogs för friska kor och avvikelser vid mastit. Vid skattningen av avelsvärden skapades binära data för att definiera närvaro eller frånvaro av mastit, som 1 om det simulerade celltalet var över den fördefinierade gränsen och 0 annars. Gränsen tilläts variera längs laktationskurvan, med en multipel av 10 eller 15. Den dynamiska karaktären hos celltal togs i beaktande med den longitudinella modellen och celltasmönstren användes för att modellera övergångssannolikhet enatt röra sig över gränsen, både från frisk till sjuk och tvärtom. Således är en övergång från under till över gränsen en indikator på sannolikheten att insjukna i mastit, och en övergång från över till under gränsen är en indikator på tillfrisknande. Avelsvärden för mastit och tillfrisknande skattades och våra preliminära resultat visar att sambandet mellan sanna och skattade avelsvärden för insjuknande är 0,72, vilket är lika bra som skattningarna baserade på direkt på klinisk mastit. Även om skattningens noggrannhet för tillfrisknande (0,42) inte var lika hög som för insjuknande ger övergångssannolikhetsmodellen oss möjlighet att skatta avelsvärden för tillfrisknande, vilket inte varit möjligt tidigare.


Kontaktinformation