Avelsvärdering för automatiskt registrerad mjölkbarhet från konventionella och automatiska mjölkningssystem

Senast ändrad: 13 mars 2013

C. Carlström1, G. Pettersson2, K. Johansson3, E. Strandberg1 H. Stålhammar4and J. Philipsson1.

1SLU, Inst. för husdjursgenetik, Box 7023, 750 07 Uppsala, 2SLU, Inst. för husdjurens utfodring och vård, Kungsängens forskningscentrum, 753 23 Uppsala, 3Växa Sverige, Box 7023, 750 07 Uppsala, 4Viking Genetics, Box 64, 532 21 Skara; caroline.carlstrom@slu.se

Långsamtmjölkande kor är ett problem för effektiviteten i såväl konventionella mjölkningsstallar som i robotsystem. Idag mjölkas hela 28% av landets mjölkkor i robot (AMS) och ytterligare 27% i gropsystem. Selektion mot långsamtmjölkande kor är således av stort intresse. Målen med denna studie var 1) att skatta arvbarheter och genetiska korrelationer för mjölkbarhetsegenskaper, baserat på automatiska registreringar från kommersiella AMS- och gropbesättningar, 2) att skatta genetiska korrelationer för mjölkbarhetsegenskaper mellan mjölkningssystem, och 3) att studera möjligheterna för en effektiv statistisk modell som kan användas i avelsvärderingen med information från båda mjölkningssystemen.

Information från 19 AMS-besättningar och 74 grop-besättningar ingick i studien. Totalt fanns mjölkbarhetsuppgifter från 13 176 holsteinkor med sammanlagt 1 335 589 observationer och 9 303 SRB-kor med 1 358 849 observationer. De analyserade egenskaperna var medelflödeshastighet, mjölkningstid samt mjölkningsboxtid. Information om medelflödeshastighet fanns från båda typer av mjölkningssystem, mjölkningstid registrerades enbart i gropsystemet medan mjölkningsboxtid enbart registrerades i AMS-systemet. Univariata och bivariata modeller användes för att skatta arvbarheter inom system och genetiska korrelationer mellan egenskaper, laktationer och system.

De skattade arvbarheterna låg mellan 0,25 och 0,51, liknande värden för båda systemen. Fastän egenskaperna definierades olika i de två systemen så var motsvarande egenskaper i respektive system starkt genetiskt kopplade (0,93-1,00). Resultaten visade att det är möjligt att skatta avelsvärden med hög säkerhet för mjölkbarhetsegenskaper, för individuella kor såväl som för tjurar, baserat på information från olika typer av mjölkningssystem.


Kontaktinformation