Hur påverkar den nya genomiken det internationella samarbetet inom mjölkkoaveln?

Senast ändrad: 12 mars 2013

Joao Dürr, Interbull Centre, inst för husdjursgenetik, SLU.

Målet för Interbull är att underlätta den internationella jämförelsen av nötkreatur genom nätverk, harmonisering och standardisering av jämförelsemetoder. Interbull tillhandahåller forum för utveckling av metoder och strategier för att integrera den nya tekniken i det befintliga nationella och internationella avelsarbetet. Det har sedan länge varit känt att säkerheten i genomiska prediktionsekvationer beror på storleken av referenspopulationen. Detta har förstärkt betydelsen av Interbulls internationella avelsvärden som källa för fenotypisk information om de utländska djur som används i referenspopulationen.

Införandet av genomisk selektion har utökat Interbulls tjänsteportfölj:  validering av nationella genomiska avelsvärden, genomisk  internationell avelsvärdering av Brown Swiss-populationen (Intergenomics), internationella genomiska utvärderingar av ungtjurar (GMACE) och en internationell databas med genetisk information. Den nya tekniken, med SNP-paneler som utvecklats för nötboskap, har revolutionerat arbetet inom nötboskapsaveln. Exportländerna har snabbt tagit till sig den nya tekniken och bildat konsortier för att dela genotyper. Detta har resulterat i en uppdelning av marknaden i två konkurrerande block och den tekniska klyftan mellan exportörer och importörer ökar, både på grund av de investeringar som krävs och på olika kompetens inom området. Små raser får stå tillbaka och holsteins övertag blir mer påtagligt. Användningsområdet inom genomisk selektion är ständigt expanderande, nya aktörer med stora resurser kommer med stor sannolikhet att ta ledningen och leverera innovativa användningsområden till mjölkbönderna på ett liknande sätt som händer i fjäderfä- och svinnäringen. Äganderätten och kontrollen över det genomiska materialet håller nu på att förändras och  Interbulls roll som neutral harmoniserande organisation behövs nu mer än någonsin.


Kontaktinformation