Inverterade spenar och smågristillväxt

Senast ändrad: 05 september 2013

Helena Chalkias1, Nils Lundeheim1, Magdalena Jacobson2

 1Inst. för husdjursgenetik; 2Inst. för kliniska vetenskaper,

Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige

Mail adress: Helena.Chalkias@slu.se 

Målet med denna studie var att studera om tillväxten hos smågrisarna skiljer sig mellan de som diat normala spenar respektive diat spenar som bedömts som inverterade vid 100 kg men som ”ploppat ut” under dräktigheten. Studien är baserad på totalt 6 gyltor med 4, 4, 4, 5, 6 och 8 inverterade spenar. Gyltorna inseminerades med hampshire-sperma och transporterades till SLU i Uppsala fyra veckor före beräknad grisning. Efter grisning tejpades överskottsspenar med plåster, för att försäkra oss om att smågrisarna bara hade tillgång till var sin spene. Hälsostatus på suggor och smågrisar kontrollerades dagligen. Smågrisarna individmärktes och spenordningen, dvs. vilken spene respektive gris diade registrerades, före detta inverterad eller normal. Smågrisarna vägdes dagligen under första veckan, för att sedan vägas en gång i veckan fram till avvänjning vid 4 veckor. 

Endast två av de inverterade spenarna var fortfarande inverterade vid grisning. De två nyfödda grisarna som fick dessa spenar på sin lott klarade inte att dia dem och överlevde därmed inte. Resultaten från de statistiska analyserna visar att tillväxthastighet och avvänjningsvikt för de grisar som diat ’utploppade spenar’ var numeriskt lägre än för de grisar som fått normala spenar på sin lott. Dessa skillnader var dock inte statistiskt säkra. Medelvikten av smågrisarna vid avvänjning, var för de smågrisar som diat en före detta inverterad spene 8,7 kg och för normalgruppen 9,1 kg (= ca 4 % skillnad). 

Det som är anmärkningsvärt och det som förvånade oss mest var att flertalet inverterade spenar “ploppade ut” innan grisning, t.o.m. två månader innan grisning. Vår slutsats av denna studie är att gyltor med ett fåtal inverterade spenar kan användas som s.k. brukssuggor; en stor andel av dessa inverterade spenar ’blir normala’ och de smågrisar som diar dessa spenar växer nästan lika bra som övriga smågrisar. Dock, gyltor med inverterade spenar bör inte användas för avelsändamål. Resultat från ytterligare 3 gyltor väntas inom kort. 


Kontaktinformation