Utbildning inom företagsledning

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Här visas kurser som ges inom ämnet företagsledning. Kursutbudet omfattar såväl grundläggande programkurser och fristående kurser på grundnivå som valbara programkurser på avancerad nivå.

Ansökan

Ansökan till institutionens kurser och SLU:s utbildningsprogram sker genom Antagning.se.

Frågor?

  • Mer information kring innehållet i enskilda kurser kan man få genom respektive kursledare.
  • För mera allmän information kring institutionens kursutbud kan man vända sig till institutionens biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning.
  • För information kring innehållet i utbildningsprogram hänvisas till respektive programstudierektor, se respektive utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå.
  • För frågor som rör antagning, studiesociala aspekter och övrigt kring studier i Alnarp, hänvisas till studievägledningen.
  • För en generell förklaring till kursernas nivåangivelser, se detta dokument. I grova drag innebär "G" grundnivå och "A" avancerad nivå. Kursplanerna innehåller mer exakt information om förkunskapskrav.

Programkurser som också kan läsas som fristående

Inom Lantmästare - kandidatprogram och Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram (Ledarskap och organisation dessutom inom Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp):

Kursnamn Nivå
Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning G1F
Ledarskap och organisation G1F
Företagsstategiska perspektiv G2F
Självständigt arbete i företagsekonomi G2E

 

Inom masterprogrammet Agroecology:

Kursnamn Nivå
Project Management and Process Facilitation AXX
Scientific Methods, Tools and Thesis Writing A1N
Environmental Economics and Management A1N

 

Inom masterprogrammet Sustainable Food Systems:

Kursnamn Nivå
Project management for innovation in sustainable food systems A1N

 

Inom masterprogrammet Horticultural Science:

Kursnamn Nivå
Project Management and Process Facilitation AXX
Product Development and Innovation Systems in Horticulture A1N
Environmental Economics and Management A1N

Kurser som enbart är fristående

  Nivå
Arbetsvetenskap - arbete, hälsa och ledarskap (7,5 hp) Distans och 25%-fart G1N
Arbetsvetenskap - arbetsmiljön inom lantbruks- och trädgårdsnäring (7,5 hp) Distans och 25%-fart  G1N
Arbetsvetenskap - social hållbarhet i arbetslivet Distans och 25%-fart G1N
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans och 25%-fart G1N
   
   
Trainee-kurs i företagsledning inom lantbruks- och trädgårdsföretag G1F 
Sustainable value chains in horticulture and the bio-economy: domestic and global perspectives (15 hp) - Ny kurs A1N

Programkurser som inte är fristående

Lantmästare - kandidatprogram:
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (15 hp)
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II (15 hp)
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap (7,5 hp)

Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram:
Marknadsföring av trädgård och landskap (7,5 hp)
Designföretaget – företagande inom landskap och trädgård (15 hp)

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram:
Trädgårdsmarknaden (15 hp)
Trädgårdsföretaget (15 hp)

Landskapsingenjörsprogrammet:
Landskapsföretaget – från marknad till affärsidé (15 hp)