Detta är företagsledning

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Inom SLU Kompetenscentrum företagsledning arbetar vi med "De fem pelarna" - en arbetsmetod med fem områden som används för att beskriva vad företagsledning omfattar.

Marknad, ekonomi, ledarskap, produktionsmanagement och strategi - fem pelare bär upp företagsledningen. 

Under varje pelare kommer det efterhand att fyllas på med mer att läsa om respektive område, i form av sammanfattningar, analyser, framtidsspaningar och mycket mera. Just nu ligger fokus på marknad, strategi och ledarskap eftersom behövet av utveckling är störst inom dessa områden.

Marknad

Pelaren Marknad beskriver vem ditt företag finns till för samt hur du väljer, underhåller och utvecklar företagets marknad. Värdeerbjudandet beskriver hur företaget möter marknadens behov och hur företaget ställer sig i förhållande till konkurrenter. Varumärket är vad som kännetecknar ett företags identitet, vilket i kombination med värdeerbjudandet formar företagets position på marknaden.  

Läs mer om Marknad

Artiklar

Fett, socker och protein - hur ser framtiden ut?
Av Per Hansson

Att förhandla med dagligvaruhandeln.
Av Amanda Andersson

Företagsledarna som skapar mervärde. USA-resa med deltagarna i kursen Strategisk företagsledning.
Av Amanda Andersson

Hur får företagarna betalt för sin fantastiska hållbara mervärden?
En personlig reflektion av Ove Karlsson

 

 

Ekonomi

Pelaren Ekonomi omfattar resultat och balansräkning, kvittot på vad värdeerbjudandet genererar i ekonomiskt resultat. För att säkerställa ekonomisk hållbarhet, och långsiktig tillväxt används kalkylering och beräkningsverktyg för att säkerställa ekonomisk måluppfyllelse. 

Läs mer om Ekonomi

Artiklar

Självförsörjning på företagsnivå
En intervju med Camilla Eriksson på Totalförvarets forskningsinstitut, FOI,

Ledarskap

Pelaren Ledarskap behandlar företagarens ledarskapsförmåga och vision, vilket lägger grunden för tillvaratagandet av företagets viktigaste resurs: människan. Ledarskap krävs för att skapa social hållbarhet och är en förutsättning för att organisationen ska kunna leverera ett värdeerbjudande. Kommunikation är grundbulten för att skapa en företagskultur som präglar organisationens genomförande-, utvecklande- och lärandeprocesser.

Läs mer om Ledarskap

Artiklar

Någon måste vilja för att kunna

Av Amanda Andersson

Torbjörn utbildar ledare

Av Torbjörn Jonasson

Effektivt samarbete nyckeln till framtidens ledarskap

En krönika av Martin Melin, forskare på SLU Alnarp

 

Produktion

Pelaren Produktionen beskriver processen för att framställa ett värdeerbjudande till marknaden. Management säkerställer att kvalitet bibehålls, att kassationer uteblir och att produktiviteten ökar genom produktionsprocessen ständigt förbättra. Att ta till vara på resurser är ett krav för att företagets ska uppnå miljömässiga hållbarhetskrav och bibehålla sin konkurrenskraft.

Läs mer om Produktion

Artiklar

Strategi

Pelaren Strategi beskriver hur företaget ska uppnå sin vision. Strategin är grundläggande för beslutsfattande i samtliga pelare. Genomförande och uppföljning säkerställer att företaget når utsatta mål med hänsyn till de risker som företaget präglas av.

Läs mer om Strategi

Artiklar

Ägarskifte i företaget.
Av Amanda Andersson

Fakta:

De fem pelarna är en beskrivning av företagsledning och bygger på arbete kring ”Balance Scorcard” av Kaplan & Norton.

(Källa: Kaplan R &  P. Norton (1996), "Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System", Harvard Business Review). 

Underlaget har bearbetats av Jozefine Nybom och Ove Karlsson, SLU Alnarp, för att göra det enklare och tydligare för småföretagare att tillägna sig kunskap om företagsledning.