Användarpolicy

Senast ändrad: 31 maj 2021

Forskare och studerande vid SLU kan få tillgång till Sensolas utrustning för användning i forskningsprojekt och studentarbeten. En förutsättning är att användningen är forskningsinriktad, samt att sökanden kan visa att etiska överväganden har givits erforderlig hänsyn.

Vid intresse, kontakta koordinator på sensola@slu.se. För att få tillgång till utrustning krävs en kortare ansökan och underskrift av användaravtal.

Faciliteter

 • Ett stationärt laboratorium bestående av ett kontrollrum och två studierum. Här finns bland annat utrustning för audiovisuell representation, samt möjlighet att mäta ögonrörelser (eye-tracking) och fysiologisk respons.
 • Ett ambulerande laboratorium som består av en uppsättning smart, ny teknik för studier på plats. All utrustning är bärbar och möjliggör insamling av platsdata (t.ex. GPS, accelerometri, audiovisuella inspelningar) samt fysiologiska data (t.ex. hjärtfrekvens och hudkonduktans).

Föreslå ett projekt

Labbutrustningen kan användas av forskare och studenter verksamma vid SLU. Intresseförklaring ska riktas till Sensolas koordinator (sensola@slu.se) i god tid före den avsedda starttiden (minst 4 veckor).

Användare behöver fylla i en ansökan med en kort beskrivning av projektets syfte, metod och förväntade resultat. I ansökan ska det också framgå hur etiska överväganden har beaktats. Huvudsökande ansvarar för forskningsetik inklusive korrekt och säker lagring av data. Efter ansökans godkännande undertecknas ett användaravtal av båda parter.

Sensolas roll

 • Sensola kan erbjuda utrustning till anställda och studenter vid SLU för forskningssyfte. För att få tillgång till utrustning krävs godkänd ansökan.
 • I händelse av konflikt mellan flera projekt prioriteras tidiga ansökningar.
 • Koordinator kan bistå med råd om forskningsutrustning. För att underlätta samordning, uppmanas användare att komma in med en informell
  "intresseförklaring" tidigt i sin planering.
 • För närvarande har Sensola inga möjligheter att bistå med datainsamling eller analys av data.

Användaransvar

 • Användaren ska fylla i ett ansökningsformulär för att beskriva forskningen och belysa etiska överväganden.
 • Alla föreslagna projekt ska vara forskningsdrivna och med god akademisk kvalitet.
 • Utrustningen i laboratoriet är dyr och känslig. Användaren är ansvarig för att returnera all lånad utrustning i samma skick som när den kvitterades ut.
 • Sensola ska omnämnas i forskningsartiklar och andra publikationer där laboratorieutrustning har använts för att samla in data.
 • För att bidra till kunskapsbasen i Sensola uppmanas användaren att ge metodologisk återkoppling till koordinator. Detta kan till exempel göras genom ett kort abstrakt eller en videodokumentation. Videoutrustning kan lånas från laboratoriet och användare uppmuntras att producera dokumentation som kan läggas ut på Sensolas hemsida.
Sidansvarig: marianne.persson@slu.se