Gris- och fjäderfämedicin

Senast ändrad: 02 mars 2021

Ämnet innefattar propedeutik, medicin och kirurgi på djurslaget gris.

I detta inkluderas kunskap om medicinska sjukdomar såsom metabola sjukdomar, infektionssjukdomar, sjukdomar med ärftlig genes, zoonotiska sjukdomar, och intoxikationer. Förebyggande djurhälsovård ingår som en väsentlig del.

Ämnet har undervisningsansvar för propedeutik och medicin för djurslaget fjäderfä, där lärarkompetens köps från SVA.

Aktuell forskning

• Infektionssjukdomar med fokus på gastrointestinalkanalens sjukdomar.

Övrig forskning som på senare år genomförts rör:

• smärtfysiologi och analgesi,

• reproduktionssjukdomar av infektiös genes,

• respirationssjukdomar,

• antibiotika och antibiotikaanvändning,

• bakteriologi och virologi,

• etiologi och patogenes vid kroniska sår,

• förekomst och spridning av zoonotiska bakterier hos gnagare och vildsvin.

Forskning bedrivs också i samarbete med övriga europeiska länder. Vidare bedrivs forskning i form av biståndsprojekt inom områdena infektionssjukdomar och livs-medelsvetenskap. Samverkan med andra kompetenser inom och utanför SLU är en nödvändig förutsättning för all denna forskning.

Forskningen sorterar under

Hållbar och säker livsmedelsförsörjning och svarar motfakultetens mål att aktivt bidra till den nationella livsmedelsstrategin. En god djurhälsa är nödvändig för att stärka konkurrenskraften hos den inhemska animalieproduktionen och för att säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning, och kunskap om djurens sjukdomar, liksom om livsmedelsburna bakterier, är nöd-vändiga för att säkerställa säkra livsmedel. En stark kompetens finns inom sjuk-domsdiagnostik och förebyggande djurhälsovård, vilket ingår i Precision Livestock Farming.

Forskningen fokuserar på

tillämpad forskning liksom forskning för djurens egen skull, vilken bidrar till god djurhälsa, djurvälfärd och en låg antibiotikaförbruk-ning.

Forskningen bidrar till One Health genom ett aktivt arbete för att förhindra smitt-spridning, förbättra diagnostik och identifiera mekanismer som påverkar uppkomsten av sjukdom.

Forskningsprojekt - Gris

Forskningsprojekt - Fjäderfä


Ämnesansvarig

Magdalena Jacobson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
magdalena.jacobson@slu.se, 018-67 14 75                  

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se