Husdjursreproduktion

Senast ändrad: 20 januari 2021

Husdjursreproduktion omfattar olika aspekter av husdjurens reproduktion och inne-håller flera underämnen.

Vi forskar och/eller undervisar i, såsom andrologi, gynekologi (inkluderande infektioner och metabola störningar), obstetrik, juversjuk-domar, reproduktionsendokrinologi, samt reproduktionstoxikologi.

Aktuell forskning

Forskningsmässigt är andrologi, gynekologi (inkluderande infektioner och metabola störningar), reproduktionstoxikologi och reproduktionsendokrinologi mest centralt.

Vi forskar både på reproduktion in vitro och in vivo, och på besättnings- och popu-lationsnivå. Framgångsrika forskningsinriktningar rör framförallt gynekologiska problem hos lantbrukets djur kopplat till nutrition och infektioner, samt orsaker till juverinflammation. All ovan nämnda inriktningar med syfte att förebygga snarare än bota och därmed reducera behovet av antibiotikaanvändning. En annan fram-gångsrik inriktning är vilt- och miljöforskning relaterat till reproduktion. Forskningen är i många stycken starkt knuten till ämnet Veterinärmedicinsk reproduktionsbio-teknologi. Vi har en bred internationell/global ansats i såväl våra forskningsfrågor som i vår bemanning. Likaså är engagemanget inom forskar- och residencyutbild-ning starkt.

Forskningen rörande lantbrukets djur knyter starkt an till SLUs prioriterade forsk-ningsområde "1. Hållbar och säker livsmedelsförsörjning". Vidare relaterar forsk-ningsinriktningarna direkt till flera av fakultetens prioriterade forskningsområden: "Minskad användning av antimikrobiella ämnen genom stärkt One Health; Värna SLUs position inom viltforskningen; Fortsatt och utökat internationellt forsknings- och utbildningssamarbete med fokus på låglöneländer; Skapande av långsiktigt hållbara system för animalieproduktion." Självklart knyter också ämnets forskning an till de mycket allmänt hållna "prioriteringarna" " forskning för djuren i sig (Djurväl-färd), Forskning kring komplexa sjukdomar och utveckling av systembiologi efter-som husdjursreproduktion är ett kliniskt ämne.

Framtiden för forskarutbildade/residents

Bedöms som god, doktorer i ämnet är attraktiva inom flera sektorer: högre anställ-ningar vid andra universitet, husdjursorganisationer, olika myndigheter, regerings-kansli, forskningsråd, internationella organisationer (FN, Världsbankssfären) etc.

Forskning inom reproduktion


Ämnesansvarig

Ulf Magnusson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.magnusson@slu.se, 018-67 23 24

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se