Reproduktion

Senast ändrad: 03 mars 2021

Ämnesansvarig: professor Ulf Magnusson och professor Jane Morell (reproduktionsbioteknologi)

Ämnesbeskrivning

Ämnet reproduktion omfattar olika aspekter av de domesticerade djurens och de vilda djurens reproduktion och innehåller flera delämnen, som vi forskar och/eller undervisar i, såsom andrologi, gynekologi (inkluderande infektioner och metabola störningar), reproduktionsbioteknologi (inkluderande artificiell insemination, embryotransfer och in vitro tekniker), obstetrik, juversjukdomar, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi.

Aktuell forskning

Verksamheten inom ämnet reproduktion ansluter väl till Agenda2030 och SLU fokusområde  ”…hållbar utveckling”: vi har ett starkt globalt forsknings- och utbildningsengagemang; strävan att effektivisera reproduktionen bland livsmedelsproducerande djur är avgörande för att använda naturresurserna så effektivt som möjligt och reducera klimatpåverkan; utvecklandet av bättre metoder att frysa och spara gameter hjälper oss att bevara den biologiska mångfalden; våra arbeten på besättnings- och laboratorienivå för att minska behovet av antibiotika bidrar till att dämpa utvecklingen av antibiotikaresistens; och våra studier av påverkan från klimatförändringen och miljöföroreningar på djurs och människors fertilitet är betydelsefulla för att skydda fertiliteten i olika populationer. Redan innan covdid-19 pandemin utvecklade och bedrev personal inom ämnet en internationell online-kurs och nu både utvecklas och bedrivs internationella digitala kurser. Detta, liksom anpassningen till on-line undervisning i veterinärprogrammet och forskarutbildning, ligger i linje med SLU:s fokusområde ”SLU i det digitala samhället”. Relaterat till SLU:s och fakultetens skrivningar om fokusområdet ”Ett SLU” har ämnesområdet reproduktion redan ett flertal anställningar, eller finansieringen av anställningar, delade med intressenter utanför SLU. Samverkan med universitetsdjursjukhuset stärks och den gemensamma infrastrukturen på Lövsta och KV-lab engagerar flera av forskarna inom ämnet. På SLU-plattformen ”Cells for Life” erbjuder vi avancerade reproduktionsbioteknologiska tekniker för forskning inom såväl human- som veterinärmedicin. Frågeställningarna i dessa projekt spänner från besättningsnivå via kliniska och in vitro-studier till molekylärbiologi, från marsvin till nötkreatur och bedrivs i Sverige liksom i Asien och Afrika.

Framtiden för forskarutbildade/residents
Bedöms som god, doktorer i ämnet är attraktiva inom flera sektorer: som specialister i klinisk verksamhet, högre anställningar vid andra universitet i Sverige och andra länder, husdjursorganisationer, olika myndigheter, regeringskansli, forskningsråd, internationella organisationer (FN, Världsbankssfären) etc.

 

Forskning inom reproduktion


Ämnesansvarig

Ulf Magnusson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.magnusson@slu.se, 018-67 23 24