Veterinärmedicinsk epidemiologi

Senast ändrad: 02 mars 2021

Undervisning och forskning inom det djurslagsövergripande ämnet veterinärmedi-cinsk epidemiologi är fokuserad på hur veterinärmedicin kan användas för att före-bygga sjukdom och andra störningar och därigenom befrämja djurs och människors hälsa, välfärd och välmående.

Aktuell forskning

Fokus för vår forskning är att tillämpa epidemiologiska metoder för att identifiera faktorer i miljön, i skötseln och hos djuret som påverkar hälsa, välmående och prestationsförmåga hos populationer av djur.

Möjligheterna för förebyggande åtgärder och för att främja god djurhälsa och välfärd gynnas därför av vår forskning. Vi har ett starkt tvärvetenskapligt arbetssätt och vår ambition är att förena samhällsvetenskap, inklusive kvalitativa metoder och djurhälsoekonomi, med populationsmedicin och andra medicinska inriktningar.

Forskningen baserar sig främst på tillgängliga sekundära databaser, varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga fältstudier, som är utformade och utförda för specifika forskningsprojekt.

Att förbättra kvaliteten och användbarheten av data är en viktig del av forskningen. Därför är utvärdering av existerande databaser och att verka för korrekt utformning av fältstudier viktiga komponenter i vår forskning.

Forskning utförs på flera djurslag såsom mjölkkor, hästar, grisar, hundar och katter, och sker i nära samarbete med andra avdelningar och grupper vid KV. Många projekt genomförs i samarbete med externa avnämare såsom Gård & Djurhälsan, Växa, DeLaval och SVA.

Exempel på forskningsinriktningar, var och en med flera delprojekt, är:

• infektionssjukdomar,

• ekologisk produktion,

• antibiotikaanvändning,

• biomekanik,

• hållbarhet,

• djurvälfärd

• hundhälsa.

Flera av dessa ansluter väl till SLU's första prioriterade forskningsområde (hållbar och säker livsmedelsproduktion), men även till det fjärde om ekonomi. Det innebär att de också relaterar väl till fakultetens målområden forskning för djurens egen skull, minskad användning av antimikrobiella ämnen samt skapande av långsiktigt hållbara system för animalieproduktion.


Ämnesansvarig

Ulf Emanuelson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ulf.emanuelson@slu.se, 018-67 18 26