Examensarbete vid institutionen för kliniska vetenskaper

Senast ändrad: 18 juni 2018
examensband.jpg
Att hitta ett lämpligt examensarbete

Det första man måste göra är givetvis att hitta ett lämpligt projekt och en handledare. Det finns flera olika vägar, bland annat:

  • Titta i listan med förslag här nedan
  • Prata med lämplig forskare som arbetar med frågor som intresserar dig

Hur anmäler man sig?

Anmälan till examensarbetet görs på www. antagning.se senast 15 april det läsår studenten går i årskurs 5. Innan studenten anmäler sig ska hon/han ha haft kontakt med en handledare och kommit överens om lämpligt projekt, samt tillsammans med handledare eller kursledare fyllt i Blankett A .  Studenten blir i detta skede ”villkorat” antagen till examensarbetet (se vidare punkt 3).
I de fall en student av någon anledning behöver genomföra arbetet vid annan tidpunkt används Blankett A: Anmälningsblankett/Registreringsunderlag för examensarbete/självständigt arbete vid VH-fakulteten (doc). Detta kan påverka hur studiemedlen för CSN utbetalas och studenten bör därför kontrollera med CSN om så blir fallet, alternativt kontakta studievägledaren.

Examensarbeten vid Kliniska vetenskaper

Här nedan hittar du förslag till ämnen inom de olika avdelningarna vid KV.


Nytillkomna projekt!

Här syns successivt nya lediga examensarbeten

 

Examensarbeten inom Anestesiologi:

 

Examensarbeten ínom Veterinärmedicins epidemiologi och Idisslarmedicin:

 

Examensarbeten inom Komparativ medicin och fysiologi:

1. Förekomst av störande antikroppar inom immunologisk diagnostik hos hund

Heterofila antikroppar är antikroppar som reagerar med antigen från andra djurarter. De kan störa immunologiska analyser, med ett falskt resultat som följd. Syftet med denna studie är att studera förekomsten av heterofila antikroppar hos hund, och deras interferens med immunologiska analyser. En screening kommer att ske genom att analysera prover för AMH, och där störande antikroppar påvisas kommer även påverkan även på annan analysmetodik att undersökas.

 Är du intresserad så hör av dig till Bodil Ström Holst, Bodil.Strom-Holst@slu.se

Examensarbeten inom Gris- och fjäderfämedicn:

1. Spädgris-överlevnad-betydelse av tidigt insatta skötselåtgärder för att öka spädgrisöverlevnaden

Beskrivning: Dödligheten bland nyfödda spädgrisar är hög och kan i många fall uppgå till 20%.Projektet skall genomföras i Lövstas gris-stallar och syftar till att undersöka om övervakning av grisningar och understödjande behandling till svaga spädgrisar med värme, råmjölk, mjölkersättning eller sondmatning kan förbättra spädgris-överlevnaden, samt att fastställa dödsorsaken på de grisar som dör.

Handledare: Magdalena Jacobson, KV, Julia Österberg Lövsta.

Examensarbete inom Husdjursreproduktion och Reproduktionsbioteknologi:

1. Råmjölkskvalitet och -rutiner till kalvar med fokus på hygieniska aspekter

Att den nyfödda kalven snabbt får i sig råmjölk som innehåller tillräckligt med antikroppar och är av god hygienisk kvalitet är mycket viktigt för kalvens framtida hälsa och produktion. I dagsläget är det dock inte känt hur medvetna djurägare och personal på svenska mjölkkogårdar är om betydelsen av råmjölkens kvalitet. Befintliga rutiner för hantering och kontroll av råmjölk är också dåligt kända. Kontakter med fältveterinärer tyder dock på att det inte är ovanligt att hygienen vid hantering av råmjölk är mindre bra och att råmjölksmätare inte används så ofta för att bedöma råmjölkens antikroppskvalitet. Utvecklingen mot allt större besättningar och därmed högre smittryck i besättningen gör att råmjölksrutinerna blir allt viktigare. Ökad kunskap om befintliga rutiner och råmjölkskvalitet är en förutsättning för att bedöma behovet av rådgivningsinsatser och bättre kunna skräddarsy lämpliga informationsaktiviteter. Projektets övergripande mål är att förbättra råmjölkens hygieniska kvalitet och kalvhälsan i svenska mjölkkobesättningar. Projektets specifika syften är att i sådana besättningar undersöka befintliga rutiner för hantering av råmjölk som ges till kalvar och utvärdera behov av informationsaktiviteter riktade till olika mjölkföretagare. Projektet genomförs genom att i en webb-enkät till mjölkföretagare anslutna till kokontrollen undersöka rutiner för hantering av råmjölk på svenska gårdar (t ex insamling, lagring, uppvärmning, kontroll av antikroppskvalitet) och undersöka skillnader mellan besättningstyper (t ex besättningsstorlek, region, produktionsform).

Handledare: Karin Persson Waller, Karin.Persson-Waller@slu.se
Biträdande handledare: Ylva Persson

2. Miljögifters inverkan på den tidiga embryoutvecklingen hos nöt

Många miljögifter påverkar reproduktionsförmågan men mycket är ännu oklart runt riskdoser och effekter på olika skeden i reproduktionen. In vitro fertilisering (IVF, som ibland lite slarvigt kallas ”provrörsbefruktning”) är en metod där äggceller mognas, befruktas och odlas vidare i laboratoriemiljö. Exjobbets mål är att studera av hur tillsats av olika koncentrationer av  PFOS i mognadsmedium för oocyter påverkar det tidiga embryots utveckling. Arbetet kommer att inkludera medverkan vid alla delar som IVF-arbetet involverar. Exjobbet innebär en unik möjlighet att få en inblick i ett aktuellt och spännande ämne samt kunskaper i djurslagsöverskridande  IVF-teknik.

Huvudhandledare: Ylva Sjunnesson (ylva.sjunnesson@slu.se, 018-672174)
Biträdande handledare: Sara Persson

3. Reproduktion hos varg - genomgång av material insamlat vid obduktioner på SVA sedan 2002

Handledare: Anne-Marie Dalin, KV Anne-Marie.Dalin@slu.se
Eva Axner kv, Eva.Axner@slu.se

4. Finns ett nytt virus, BHV-4, hos svenska kor med livmoderinflammation?

Handledare: Patrice Humblot, Patrice.Humblot@slu.se  (+Jean-Francois Valarcher, Renée Båge m fl) 

5. APGAR poäng som en metod att förutsäga överlevnad hos valpar och kattungar efter kejsarsnitt.
Handledare: Eva Axnér, KV, Eva.Axner@slu.se och Ulrika Hermansson, UDS.

 


Kursadministration

Jonas Johansson Wensman
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin      

Telefon: 018-671446
E-post: jonas.wensman@slu.se

Susanne Pettersson, Utbildningsledare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
susanne.pettersson@slu.se, o18-67 13 22

Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se