Barnvänliga stadslandskap: betydelsen av gröna miljöer och deras förvaltning

Senast ändrad: 23 november 2017

Det här forskningsprojektet handlar om barn som användare av friytor i deras närmiljö och om hur förvaltare av utemiljöer kan bidra till att uppnå barnvänlighet i olika typer av stadslandskap i Sverige och Danmark.

Barns tillgång till utemiljöer av hög kvalitet har stor betydelse för deras hälsa och utveckling, men minskar trots det idag. Förvaltning av stadens landskap genom utveckling och skötsel av parker, lekplatser och tätortsnära skogar, påverkar hur barns perspektiv kan tillvaratas i deras närmiljö och har potential för barns deltagande. Tidigare studier har visat att professionella inom landskapsområdet behöver förstå barns perspektiv för att kunna involvera dem och anpassa sitt arbete efter dem. Inom förvaltning skulle barns perspektiv kunna tillvaratas på en direkt och barnvänlig nivå, men studier av förvaltarnas roll för barnvänliga städer och hållbar utveckling har saknats.

Syftet med projektet är att förbättra förvaltningen av stadens utemiljöer genom att undersöka hur såväl barn som förvaltare ser på dessa miljöer som platser för barn. Projektet genomförs som 1. en telefonenkät till förvaltare om anpassning till olika brukargrupper och särskilt till barn samt 2. en multipel fallstudie av områden med skillnader i grönytetillgång i Sverige och Danmark. Promenadintervjuer med barn och förvaltare används som huvudsaklig metod.

Fakta:

Projektledare och kontaktperson:
Märit Jansson, universitetslektor, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, 040-415135, marit.jansson@slu.se

Kontakter och samarbeten:
Maria Johansson, professor, LTH, Lund
Ulrika Stigsdotter, professor, Köpenhamns Universitet
Thomas Randrup, professor, SLU
Inger Lerstrup, forskningsassistent, Köpenhamns Universitet
Elin Sundevall, forskningsassistent, SLU

Projekttid: 2015-2018
Finansiär: Formas


Kontaktinformation

Märit Jansson, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel. 040-415135
E-post: marit.jansson@slu.se