Stadens hållbara ljudrum

Senast ändrad: 19 oktober 2015

Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2015 (vår)
Stadens hållbara ljudrum
En komplex ljudbild:
Vattenutkastarens porlande, grävmaskinens buller och motorvägens trafikbrus bortom träden

Kontaktuppgifter Projektledare och allmän info
Projektledare: Carola Wingren
E-post: carola.wingren@slu.se
Diarienummer: 2015-00422

Utmaningsområde: Hållbara attraktiva städer
Konstellation – projektparter
Akademi: SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Statlig myndighet: Trafikverket
Branschorganisation: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Slutkund: Malmö kommun, Gatukontoret, Malmö pastorat, Uppsala pastorat
Producent: SWECO environment AB

Bakgrund
Världen och Sverige urbaniseras. Trenden bemöts av planerare/politiker med en förtätning av staden. Konkurrensen om utrymmet blir skarpare, och ett komprimerat stadsliv med ökade luftföroreningar, höjda bullernivåer och negativ stress som resultat. För att främja stadsbornas hälsa, måste de mellanrum som återstår efter förtätning, utnyttjas mer effektivt. Begravningsplatsen är ett sådant mellanrum med garanterad plats i staden, som samtidigt utvecklats för nya funktioner som hundpromenader och jogging. Dess egenskap som fridfull plats är belagd, liksom kopplingen mellan fridfullhet och specifika typer av ljud.
Projektets kunskapsbyggande kopplas till en hälsosam och attraktiv stad, forskning kring ljudmiljö och återhämtning från stress. Viktigt i detta sammanhang är möjligheten att skapa lugna platser som bryter av mot stadens omgivande brus. Det uppmärksammas bl a i Storbritannien som Tranquillity areas och i Köpenhamn som Stille Rum. Oslo identifierar Stille Områder och är därmed först att följa Europarådets direktiv om samhällsbuller och kartläggning av tysta områden i urbana miljöer (EC, 2002). Gruppens egna projekt om stadens ljudrum, begravningsplatser samt karakterisering av ljudupplevelser i kulturlandskap utgör tillsammans med andra ljudprojekt (som HOSANNA, Stadens ljud, Svenska Ljudlandskap, Akustiska designartefakter, Urbana akustikskärmar, TOR-tysta offentliga rum, Ljudlandskap för bättre hälsa) viktiga utgångspunkter.

Utmaning och mål
I dagens visuellt orienterade stadsplanering, saknas en medveten gestaltning av ljudrummet. Genom medveten och selektiv ljudgestaltning och adderande av ljud, kan ett hållbart ljudlandskap som främjar såväl hälso- som sociala aspekter etableras. Vi vill utveckla verktyg och begrepp för en sådan medveten gestaltning av stadens ljudrum där såväl ljudalstring som ljuddämpning inbegrips.

Utmaningsdriven innovation – Steg 1 Initiering 2015 (vår)
Frågan om stadens hållbara ljudrum är brännande i ett stadslandskap vars intensitet avseende bebyggelse, befolkning, aktiviteter och ljud ökar. Men kunskaper, modeller och metoder är föga utvecklade eller spridda, inte minst avseende möjligheten att addera ljud. Målet är att vid avslutat initieringsprojekt ha åstadkommit en ökad medvetenhet och intresse för området ”adderat ljud” hos ett antal problemägare, lösningsägare och produktutvecklare. Målet är också att ha rekryterat en bred representation av parter till samverkansprojektet och att tillsammans med dem ha identifierat problem, möjliga lösningar samt platser att undersöka i delprojekt inom samverkansprojektet.

I samverkansprojektet kommer lösningsidéer, produkt- och materialfrågor utvecklas vidare i relation till forskningsfrågor samt specifika ljudsituationer på temat ”addition”. Målet är en ökad kunskapsnivå för akustisk ljudmiljö i staden, en utvecklad kompetens bland beställare och inom nya akustikprofessioner och en mängd stadsplaneringsprocesser med ljudplanering/addition som självklart inslag.
Projektet kommer skapa; a) efterfrågan på ett nytt kompetens- och kunskapsfält med en ny yrkesgrupp (stadsakustiker) samt nya stadsakustiska produkter och material, b) ett rikt utbud av goda urbana ljudrum, professioner och produkter där adderande av ljud blir ett viktigt inslag, samt c) en export av dessa tjänster, material och produkter.

Idéns potential med fokus på hållbar tillväxt (ekonomisk, grön, social)
Ljud inverkar på hälsa och välbefinnande, och negativa effekter av buller är väl dokumenterade (WHO). Om vi utgår från tätorter med mer än 10.000 invånare berörs nästan 6 miljoner människor av tätortens ljud bara i Sverige. I en framtida förtätad stad accentueras konkurrensen om ljudrummet, och det blir än viktigare att säkerställa en god akustisk helhetsmiljö med stilla, alternativa ljudrum som välbehövliga pauser i ett brusande, krävande stadsliv.

Den idag förekommande omedvetna ljudplaneringen leder till onödiga konflikter och ett resursslöseri med stadens ytor, där fina platser kan bli obrukbara p.g.a. en defensiv ljudbehandling. Genom en medveten, aktiv behandling av ljudrummet kan detta resursslöseri åtgärdas. Projektet avser bemöta problemet med en omedveten och defensiv utformning av stadens ljudmiljö, med den innovativa offensiven att addera ljud. Ljud betraktas i projektet som en resurs, och definieras inte i första hand som problem eller buller. Detaljutformning och design av akustiska lösningar blir del i stadens kulturhistoriska utveckling.

Angreppssätt
Ett första steg i arbetet blir att utveckla kunskapen om staden ljudrum och deras förändringspotential för att skapa positiva upplevelser med adderat ljud. Analysmetoder, begrepp och verktyg prövas med den bullerutsatta begravningsplatsen som bas, och finner sin vidare tillämpning på stadens alla ytor och rekreativa miljöer.

En enklare förstudie med adderat ljud genomförs, där mätning av ljudtryck (dB) och ljudkarakterisering via Soundscape Characterisation Tool – SCT samt intervjuer genomförs. Förstudien ger underlag för diskussion inför vidare urval och kategorisering av för projektet utvecklingsbara ljudsituationer, med aktuella och nya parter. Frågor som aktualiseras är kunskapsluckor, begrepp, metod- och instrumentutveckling, kostnadsbedömningar kopplat till nytta, produkter för selektivt kvalitetshöjning etc. Förstudien kommer också att fungera som ingång för samtal kring konstellationsbyggande, val av case samt arbetsplan för samverkansprojekt, där förstudiematerialet kompletteras med förslag från nya parter. I anslutning till det nätverk som byggs upp och som inkluderar nya intressenter/ kommande projektpartners, genomförs workshop och studieresa för att etablera ett samförstånd kring de kommande arbetsuppgifterna och skapa underlag för ett samarbetsavtal.


Kontaktinformation