Vegetationsbyggnad

Senast ändrad: 25 september 2019

Gruppens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla nya metoder och koncept för design, anläggning och skötsel av miljömässigt effektiv och vacker vegetation, som bidrar till urban klimatanpassning och levererar en rad ekosystem tjänster.

Vi forskar, utvecklar och undervisar inom ett brett fält av design, anläggning och skötsel av alla former av urban grönska. Vi arbetar ofta tvärvetenskapligt inom ett dynamiskt fält som sträcker sig över flera specialiserade fält så som t.ex. tillämpad växtekologi, marklära, växtfysiologi, design teori och urban forestry.

Den forskning som vi arbetar med sträcker sig från direkt innovation, tillämpad forskning och strategisk planering av vegetationssystem till mer grundforskning med en stark vetenskaplig bas i landskapsarkitektur, hortikultur, växtekologi, mark-växtinteraktioner och växtfysiologi. Forskningen genomförs ofta tillsammans med externa intressenter och slutanvändare så som kommuner och små och medelstora företag (SMB).

Vår forskning och undervisning följer två huvudspår:

Det första spåret fokuserar på utveckling av prototyper och koncept för hållbara vegetationssystem med hög visuell och funktionell kvalitet genom t.ex. dynamisk design där skötsel insatser görs med en temporal dimension. Denna kunskap utvecklas genom komplex biotope design och genom koncept utveckling, utformning och testande av integrerad design i t.ex. landskapslabbet.

Det andra spåret är mer fokuserat på vegetationens funktionell och regulatoriska effekter på staden i form av ekosystemtjänster. Här undersöker vi t.ex. gatuträds funktionella effekt på staden, integration av vegetation och teknisk infrastruktur i form av gröna tak, gröna väggar och gatuträd. Övergripande koncept handlar om växtval och utvecklande av riktlinjer och stöd för ståndortsspecifik växtanvändning.

 


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Professor

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se 040-41 54 07

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se