Markens kolförråd och växthusgasutbyte

Senast ändrad: 14 april 2021
En genomskinlig rund behållare på gräsmark utomhus, foto.

Betydande kolförråd återfinns i skogsmark och våtmark in den tempererade och boreala zonen.

Vi forskar om:

  • Växthusgasemissioner i skogsmark och våtmark
  • Trender i markens kolförråd i olika skalor
  • Påverkan av skötsel och markanvändning på markkolets dynamik
  • Metoder för internationell klimatrapportering inom ramen för klimatkonventionen och Kyoto-protokolle

Mätningar i fältförsök

Vi utför mätningar av kolförråden i marken, samt emissionerna av koldioxid, metan och lustgas. Det som studeras är till exempel effekter av stubbskörd och markberedning på markens kolförråd, eller effekter av att dika torvmark på emissionerna av koldioxid, metan och lustgas. Vi mäter också markvattnets koncentrationen av löst organiskt kol (DOC), som är viktig för transporten av metaller.

Trender för markkolet

Markens kolförråd varierar i tid och rum. Skogsbruksåtgärder, markanvändningen och förändringar i markanvändning, klimat och ståndortsförhållanden påverkar dess dynamik. Vi studerar påverkan på kolförrådet av olika faktorer genom en kombination av fältförsök, storskaliga inventeringsdata (Markinventeringen) och process-orienterade modeller. Modellerna används för att testa olika teorier för hur biologiska, kemiska och fysikaliska processer samverkar och för att förutspå effekter av klimatförändringar, samt förändringar i markanvändningen. Den starka forskningsmiljön IMPRESS är en viktig plattform för detta arbete.

Metoder för internationell klimatrapportering till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet

Inom arbetet med Sveriges klimatrapportering använder vi Markinventeringen som den huvudsakliga datakällan. Vi utför forskning som syftar till att förbättra metoderna för klimatrapporteringen för Sverige och deltar i nätverk och projekt som syftar till att harmonisera metoderna inom det internationella rapporteringssystemet.


Kontaktinformation

Docent Johan Stendahl

Institutionen för mark och miljö
johan.stendahl@slu.se, 018-673801

Spara

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se