EJP SOIL

Senast ändrad: 29 september 2022
jord i en hand.

Marken är grundläggande för vår livsmedels- och vattenförsörjning, och spelar även en viktig roll för klimatet. Därför är välmående och produktiva jordar centrala för att lösa rådande samhällsutmaningar. EJP SOIL belyser detta genom att främja europeiska forskarsamarbeten med fokus på ett klimatsmart och hållbart jordbruk.

EJP (European Joint Programme) SOIL syftar till att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja ett klimatsmart och hållbar jordbruk som:

  • Möjliggör en hållbar matproduktion
  • Bibehåller den biologiska mångfalden i jorden
  • Bibehåller markfunktioner som bevarar markens ekosystemtjänster

Programmet bidrar med kunskap och verktyg som kan tillämpas i jordbruket och i utvecklingen av policy. 

Vid SLU leds arbetet av institutionen för mark och miljö som har ett särskilt ansvar för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. Våra forskare ingår i ett tiotal forskningsprojekt. Totalt medverkar 24 länder och 26 universitet och forskningsinstitut i programmet.

EJP SOIL ska bidra till att:

  • Öka kunskapen om och främja upptaget av jordbruksmetoder som tar hänsyn till hållbarhet, klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
  • Förstå hur kolbindning i marken kan bidra till att begränsa klimatförändringar på olika rumsliga nivåer, från regional till europeisk nivå
  • Stödja harmoniserad markinformation på europeisk nivå
  • Stärka kapaciteten och samarbetet inom den europeiska markforskningen

Kontaktinformation