EJP SOIL: Europeiskt samarbete för ett klimatsmart och hållbart jordbruk

Senast ändrad: 27 januari 2023
höbalar i solnedgång på åker
Foto: Pär Aronsson, SLU.

Marken är grundläggande för vår livsmedels- och vattenförsörjning, och spelar även en viktig roll för klimatet. Därför är välmående och produktiva jordbrukssystem som samtidig har minimal negativ miljöpåverkan centrala för att lösa rådande samhällsutmaningar. Forskningsprogrammet EJP SOIL belyser detta genom att främja europeiska forskarsamarbeten med fokus på ett klimatsmart och hållbart jordbruk.

EJP (European Joint Programme) SOIL syftar till att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja ett klimatsmart och hållbar jordbruk som:

  • Möjliggör en hållbar matproduktion
  • Bibehåller den biologiska mångfalden i jorden
  • Bibehåller markfunktioner som bevarar markens ekosystemtjänster

Programmet bidrar med kunskap och verktyg som kan tillämpas i jordbruket och i utvecklingen av policy. 

Vid SLU leds arbetet av institutionen för mark och miljö som har ett särskilt ansvar för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. Våra forskare ingår i ett tiotal forskningsprojekt. Totalt medverkar 24 länder och 26 universitet och forskningsinstitut i programmet.

EJP SOIL ska bidra till att:

  • Öka kunskapen om och främja upptaget av jordbruksmetoder som tar hänsyn till hållbarhet, klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
  • Förstå hur kolbindning i marken kan bidra till att begränsa klimatförändringar på olika rumsliga nivåer, från regional till europeisk nivå
  • Stödja harmoniserad markinformation på europeisk nivå
  • Stärka kapaciteten och samarbetet inom den europeiska markforskningen

Vill du följa vad som händer i EJP SOIL? Prenumerera på nyhetsbrevet från institutionen för mark och miljö!

Projekt

Observera att projektlistan inte är komplett. Nya projekt tillkommer successivt och listan uppdateras löpande.

Pågående

CarboSeq: Beräkning av hur mycket kol som kan lagras i åkermark

STEROPES: Hur väl fungerar satellitbilder för att mäta kolhalten i åkermark?

ProbeField: Försök att förbättra träffsäkerheten för markanalyser direkt i fält

EnergyLink: Hur påverkar grödodiversitet omsättningen av kol i åkermark?

MINOTAUR: Åtgärder som gynnar markens biologiska mångfald

MaxRootC & MixRootC: Vilka odlingssystem och grödor kan öka markens kolhalt och bibehålla skördemängden?

Avslutade

CLIMASOMA: Jordbruksmetoder och odlingssystem som bidrar till jordbrukets klimatanpassning

i-SoMPE: Kartläggning av innovativa jordbruksmetoder i Europa

Outputs

Policy briefs

Soil Science in Higher Education in Europe - Current State and Recommendations (November 2022)

EJP SOIL logotyp

Kontaktinformation